ناشناس
سیمین

 1. آه ای ناشناس ناهمرنگ

 2. بازگو خفته در نگاه تو چیست

 3. چیست این اشتیاق سرکش و گنگ

 4. در پس دیده ی سیاه تو چیست

 5. چیست این شعله یی ست گرمی بخش

 6. چیست این آتشی ست جان افروز

 7. چیست این اختری ست عالمتاب

 8. چیست این اخگری ست محنت سوز

 9. بر لبان درشت وحشی ی تو

 10. گرچه نقشی ز خنده پیدا نیست

 11. لیک در دیده ی تو لبخندی ست

 12. که چو او هیچ خنده زیبا نیست

 13. شوق دارد چو خواهش عاشق

 14. از لب یار شوخ دلبندش

 15. شور دارد چو بوسه ی مادر

 16. به رخ نازدانه فرزندش

 17. آه ای ناشناس ناهمرنگ

 18. نگهی سخت آشنا داری

 19. دل ما با هم است پیوسته

 20. گرچه منزل زما جدا داری

 21. آه ای ناشناس می دانم

 22. که زبان مرا نمی دانی

 23. لیک چون من که خواندم از نگهت

 24. از رخم نقش مهر می خوانی