ساق فریب زن
سیمین
https://www.sherfarsi.ir/simin/ساق-فریب-زن

 1. خرمن زلف من کجا شاخه ی یاسمن کجا

 2. قهر ز من چه می کنی بهر تو همچو من کجا

 3. صحبت باغ را مکن پیش بهشت روی من

 4. سبزه ی عارضم کجا خرمی چمن کجا

 5. لاله و من چه نسبتی ساغر او ز می تهی

 6. ساق فریبزن کجا ساقی ی سیمتن کجا

 7. غنچه دهان بسته یی پیش لب شکفته ام

 8. گرمی ی بوسه ام کجا سردی آن دهن کجا

 9. نرگس و دیدگان من وای از این ستمگری

 10. در نگهم ترانه ها در نگهش سخن کجا

 11. بر سر و سینه ام مکش دست که خسته می شود

 12. نرمی ی پیکرم کجا خرمن نسترن کجا

 13. این همه هیچ بهر تو یار ز خود گذشته یی

 14. دوستی ی تو خواسته دشمن خویشتن کجا

 15. می روی و خطاست این شیوه ی نابجاست این

 16. قهر ز من چه می کنی بهر تو همچو من کجا