دیدار
سیمین
https://www.sherfarsi.ir/simin/دیدار-دوم

 1. چه می بینم خدایا باورم نیست

 2. تویی همرزم من هم سنگر من

 3. چه می بینم پس از یک چند دوری

 4. که می لرزد ز شادی پیکر من

 5. تو را می بینم و می دانم امروز

 6. همان هستی که بودی سال ها پیش

 7. درین چشم و درین چهر و درین لب

 8. نشانی نیست از تردید و تشویش

 9. تو رامی بینم و می لرزم از شوق

 10. که دامان تو را ننگی نیالود

 11. پرندی پرتو خورشید آری

 12. نکو دانم که با رنگی نیالود

 13. تو را می دانم ای همگام دیرین

 14. که چون کوه گران و استواری

 15. نه از توفان غم ها می هراسی

 16. نه از سیل حوادث بیم داری

 17. غروری در جبینت می درخشد

 18. نگاهت را فروغی از امیدست

 19. تو می دانی به هر جای و به هر حال

 20. شب تاریک را صبحی سپیدست

 21. ز شادی می تپد دل در بر من

 22. به چشمم برق اشکی می نشیند

 23. بلی اشکی که چشمانم به صد رنج

 24. فرو می بلعدش تا کس نبیند