جامه دران
سیمین

 1. یک رودخانه تحرک

 2. یک بامداد جوانی

 3. یک آفتاب درخشش

 4. یک ماه نقره فشانی

 5. دل با هزار کبوتر

 6. در جنبش و تپش و شور

 7. تن با هزار تمنا

 8. در التهاب نهانی

 9. یک اتفاق که هرگز از خاطرم نگریزد

 10. یک اعتماد وزان پس

 11. آنی که افتد و دانی

 12. لب با هزار شراره

 13. شب با هزار ستاره

 14. بر گیسوان من و شب

 15. از بوسه مانده نشانی

 16. عریان دو روح که بودیم

 17. در هم تنیده دو اندام

 18. چو نان دو لپه ی بادام

 19. تفسیر این دو همانی

 20. ای ذهن خسته مدد کن

 21. گویی به عالم خوابم

 22. از روی اینه برگیر

 23. گردی اگر بتوانی

 24. امشب کجای جهانم

 25. نی بر زمین و نه بر ابر

 26. ای عشق گمشده ی من

 27. امشب کجای جهانی

 28. ای چتر پیچک پر گل

 29. با عطر زرد و سپیدت

 30. کو راه چاره که ما را

 31. در سایه ات بنشانی

 32. مطرب به سیم جنونت

 33. آهنگ جامه دران کن

 34. کامشب ز حسرت عشقی

 35. ماییم و جامه درانی