باز هم
سیمین
https://www.sherfarsi.ir/simin/باز-هم

 1. بیا بیا که به سر باز هم هوای تو دارم

 2. به سر هوای تو دارم به دل وفای تو دارم

 3. مرا سری ست پر از شور و التهاب جوانی

 4. که آرزوی نثارش به خاک پای تو دارم

 5. چون گل نشسته به خون و چو غنچه بسته دهانم

 6. چو لاله بر دل خود داغ از جفای تو دارم

 7. بلای جان منت آفرید و کرد اسیرم

 8. شکایت از تو ندارم که از خدای تو دارم

 9. به هجر کرده دلم خو طمع ز وصل بریدم

 10. که درد عشق تو را خوشتر از دوای تو دارم

 11. به خامشی هوس سوختن چو شمع نمودم

 12. به زندگی طلب مردن از برای تو دارم

 13. خطا نکردم و کشتی مرا به تیر نگاهت

 14. عجب ز تیر نشانگیر بی خطای تو دارم

 15. به دام من دل شیران شرزه بود فتاده

 16. غزال من چه شد کنون که سر به پای تو دارم

 17. نکرد رحم به من گرچه دید تشنه ی وصلم

 18. همیشه این گله زان لعل جانفزای تو دارم

 19. دلم ز غم پر و جامم ز باده جای تو خالی

 20. که بنگری که چه همصحبتی به جای تو دارم

 21. به پیشت ار چه خموشم ولیکن از تو چه پنهان

 22. که با خیال تو گفتار در خفای تو دارم