ای عشق دیر آمدی
سیمین

 1. هنگام ناشناس دلی

 2. دارم بگو بگو چه کنم

 3. پرهیز عاشقی نکند

 4. پروای آبرو چه کنم

 5. این ساز پر شکایت من

 6. یک لحظه بی زبان نشود

 7. ای خفتگان درین دل شب با ناله های او چه کنم

 8. گوید که وقت دیدن او دست تو باد و دامن او

 9. گویم که می کشد ز کفم

 10. با آن ستیزه جو چه کنم

 11. گرید چنین خموش ممان

 12. از عمق جان برآر فغان

 13. گویم که گوش کرده گران

 14. بیهوده های و هو چه کنم

 15. جوشیده و گذشته ز سر

 16. صهبای این سبو چه کنم

 17. معشوق کور باطن من

 18. پروای رنجشم نکند

 19. من نرم تر ز برگ گلم

 20. با این درشت خو چه کنم

 21. ای عشق دیر آمده ای

 22. از فقر خویشتن خجلم

 23. در خانه نیست ما حضری

 24. بیهوده جست و جو چه کنم