شعرفارسی

تمثیل
شاملو

 1. در یکی فریاد

 2. زیستن

 3. پرواز عصبانی فواره ئی

 4. که خلاصیش از خاک

 5. نیست

 6. و رهائی را

 7. تجربه ئی می کند

 8. و شکوه مردن

 9. در فواره فریادی

 10. زمینت

 11. دیوانه آسا

 12. با خویش می کشد

 13. تا باروری را

 14. دستمایه ئی کند

 15. که شهیدان و عاصیان

 16. یارانند

 17. بار آورانند

 18. ورنه خاک

 19. از تو

 20. باتلاقی خواهد شد

 21. چون به گونه جوباران حقیر

 22. مرده باشی

 23. فریادی شو تا باران

 24. وگرنه

 25. مرداران

کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم