طرح
شاملو
https://www.sherfarsi.ir/shamlou/طرح

  1. شب با گلوی خونین

  2. خوانده ست

  3. دیر گاه

  4. دریا نشسته سرد

  5. یک شاخه

  6. در سیاهی جنگل

  7. به سوی نور

  8. فریاد می کشد