شبانه
شاملو
https://www.sherfarsi.ir/shamlou/شبانه

 1. اگر که بیهده زیباست شب

 2. برای چه زیباست

 3. شب

 4. برای که زیباست

 5. شب و

 6. رود بی انحنای ستارگان

 7. که سرد می گذرد

 8. و سوگواران دراز گیسو

 9. بر دو جانب رود

 10. یاد آورد کدام خاطره را

 11. با قصیده نفسگیر غوکان

 12. تعزیتی می کنند

 13. به هنگامی که هر سپیده

 14. به صدای همآو از دوازده گلوله

 15. سوراخ

 16. می شود

 17. اگر که بیهده زیباست شب

 18. برای که زیباست شب

 19. برای چه زیباست