که زندان مرا بارو مباد
شاملو
https://www.sherfarsi.ir/shamlou/که-زندان-مرا-بارو-مباد

 1. که زندان مرا باور مباد

 2. که زندان مرا بارو مباد

 3. جز پوستی که بر استخوانم

 4. باروئی آری

 5. اما

 6. گرد بر گرد جهان

 7. نه فرا گرد تنهائی جانم

 8. آه

 9. آرزو آرزو

 10. پیازینه پوستوار حصاری

 11. که با خلوت خویش چون به خالی بنشینیم

 12. هفت دربازه فراز اید

 13. بر نیاز و تعلق جان

 14. فرو بسته باد و

 15. فرو بسته تر

 16. و با هر در بازه

 17. هفت قفل آهنجوش گران

 18. آه

 19. آرزو آرزو