وصل
شاملو

 1. در برابر بی کرانی سکن

 2. جنبش کوچک گلبرگ

 3. به پروانه ئی ماننده بود

 4. زمان با گام شتابناک بر خواست

 5. و در سرگردانی

 6. یله شد

 7. در باغستان خشک

 8. معجزه وصل

 9. بهاری کرد

 10. سراب عطشان

 11. برکه ئی صافی شد

 12. و گنجشکان دست آموز بوسه

 13. شادی را

 14. در خشکسار باغ

 15. به رقص در آوردند

 16. اینک چشمی بی دریغ

 17. که فانوس را اشکش

 18. شور بختی مردمی را که تنها بودم وتاریک

 19. لبخند می زند

 20. آنک منم که سرگردانی هایم را همه

 21. تا بدین قله جل جتا

 22. پیموده ام

 23. آنک منم

 24. میخ صلیب از کف دستان به دندان برکنده

 25. آنک منم

 26. پا بر صلیب باژگون نهاده

 27. با قامتی به بلندی فریاد

 28. در سرزمین حسرت معجزهای فرود آ مد

 29. واین خود معجزه ئی دیگر گونه بود

 30. فریاد کردم

 31. ای مسافر

 32. با من از زنجیریان بخت که چنان سهمنک دوست می داشتم

 33. این مایه ستیزه چرا رفت

 34. با ایشان چه می باید کرد

 35. بر ایشان مگیر

 36. چنین گفت و چنین کردم

 37. لایه تیره فرو نشست

 38. آبگیر کدر

 39. صافی شد

 40. و سنگریزه های زمزمه

 41. در ژرفای زلال

 42. درخشید

 43. دندانهای خشم

 44. به لبخندی

 45. زیبا شد

 46. رنج دیرینه

 47. همه کینه هایش را

 48. خندید

 49. پای آبله در چمنزار آفتاب

 50. فرود آمد

 51. بی آنکه از شب نا آشتی

 52. داغ سیاهی بر جگر نهاده باشم

 53. نه

 54. هرگز شب را باور نکردم

 55. چرا که

 56. در فراسوهای دهلیزش

 57. به امید دریچه ئی

 58. دل بسته بودم

 59. شکوهی در جانم تنوره می کشد

 60. گوئی از پاک ترین هوای کوهستان

 61. لبالب

 62. قدحی در کشیده ام

 63. در فرصت میان ستاره ها

 64. شلنگ انداز

 65. رقصی میکنم

 66. دیوانه

 67. به تماشای من بیا