محاق
شاملو

  1. به

  2. نو کردن ماه

  3. بر بام شدم

  4. با عقیق و سبزه و اینه

  5. داسی سرد بر آسمان گذشت

  6. که پرواز کبوتر ممنوع است

  7. صنوبرها به نجوا چیزی گفتند

  8. و گزمگان به هیاهوی شمشیر در پرندگان نهادند

  9. ماه

  10. بر نیامد