فریاد و دیگر هیچ
شاملو
https://www.sherfarsi.ir/shamlou/فریاد-و-دیگر-هیچ

 1. فریادی و دیگر هیچ

 2. چرا که امید آنچنان توانا نیست

 3. که پا سر یاس بتواند نهاد

 4. بر بستر سبزه ها خفته ایم

 5. با یقین سنگ

 6. بر بستر سبزه ها با عشق پیوند نهاده ایم

 7. و با امیدی بی شکست

 8. از بستر سبزه ها

 9. با عشقی به یقین سنگ برخاسته ایم

 10. اما یاس آنچنان تواناست

 11. که بسترها و سنگ ها زمزمه ئی بیش نیست

 12. فریادی

 13. و دیگر

 14. هیچ