شبانه9
شاملو
https://www.sherfarsi.ir/shamlou/شبانه9

 1. شبانه برای ضیاالدین جاوید

 2. یله

 3. بر ناز کای چمن

 4. رها شده باشی

 5. پا در خنکای شوخ چشمه ئی

 6. و زنجره

 7. زنجیر بلورین صدایش را ببافد

 8. در تجرد شب

 9. واپسین وحشت جانت

 10. نا آگاهی از سر نوشت ستار ه باشد

 11. غم سنگینت

 12. تلخی ساقه علفی که به دندان می فشری

 13. همچون حبابی نا پایدار

 14. تصویر کامل گنبد آسمان باشی

 15. و روئینه

 16. به جادوئی که اسفندیار

 17. مسیر سوزان شهابی

 18. خط رحیل به چشمت زند

 19. و در ایمن تر کنج گمانت

 20. به خیال سست یکی تلنگر

 21. آبگینه عمرت

 22. خاموش

 23. در هم شکند