شبانه2
شاملو

 1. میان خورشید های همیشه

 2. زیبائی تو

 3. لنگری ست

 4. خورشیدی که

 5. از سپیده دم همه ستارگان

 6. بی نیازم می کند

 7. نگاهت

 8. شکست ستمگری ست

 9. نگاهی که عریانی روح مرا

 10. از مهر

 11. جامه ئی کرد

 12. بدان سان که کنونم

 13. شب بی روزن هرگز

 14. چنان نماید

 15. که کنایتی طنز آلود بوده است

 16. و چشمانت با من گفتند

 17. که فردا

 18. روز دیگری ست

 19. آنک چشمانی که خمیر مایه مهر است

 20. وینک مهر تو

 21. نبرد افزاری

 22. تا با تقدیر خویش پنجه در پنجه کنم

 23. آفتاب را در فراسوهای افق پنداشته بودم

 24. به جز عزیمت نابهنگامم گزیری نبود

 25. چنین انگاشته بودم

 26. ایدا فسخ عزیمت جاودانه بود

 27. میان آفتاب های همیشه

 28. زیبائی تو

 29. لنگری ست

 30. نگاهت شکست ستمگری ست

 31. و چشمانت با من گفتند

 32. که فردا

 33. روز دیگری ست