شبانه آخر
شاملو
https://www.sherfarsi.ir/shamlou/شبانه-آخر

 1. زیبا ترین تماشاست

 2. وقتی

 3. شبانه

 4. بادها

 5. از شش جهت به سوی تو می ایند

 6. و از شکوهمندی یاس انگیزش

 7. پرواز شامگاهی درناها را

 8. پنداری

 9. یکسر به سوی ماه است

 10. زنگار خورده باشد بی حاصل

 11. هر چند

 12. از دیر باز

 13. آن چنگ تیز پاسخ احساس

 14. در قعر جان تو

 15. پرواز شامگاهی درناها

 16. و باز گشت بادها

 17. در گور خاطر تو

 18. غباری

 19. از سنگی می روبد

 20. چیزنهفته ئی ت می آموزد

 21. چیزی که ای بسا می دانسته ئی

 22. چیزی که

 23. بی گمان

 24. به زمانهای دور دست

 25. می دانسته ئی