سرودی برای سپاس و پرستش
شاملو
https://www.sherfarsi.ir/shamlou/سرودی-برای-سپاس-و-پرستش

 1. بوسه های تو

 2. گنجشککان پر گوی باغند

 3. و پستان هایت کندوی کوهستان هاست

 4. و تنت

 5. رازی ست جاودانه

 6. که در خلوتی عظیم

 7. با منش در میان می گذارند

 8. تن تو آهنگی ست

 9. و تن من کلمه ئی ست که در آن می نشیند

 10. تا نغمه ئی در وجود اید

 11. سرودی که تداوم را می تپد

 12. در نگاهت همه مهربانی هاست

 13. قاصدی که زندگی را خبر می دهد

 14. و در سکوتت همه صداها

 15. فریادی که بودن را تجربه می کند