بانگ دریا
سایه
https://www.sherfarsi.ir/saye/بانگ-دریا-دوم

  1. سینه باید گشاده چون دریا

  2. تا کند نغمه ای چو دریا ساز

  3. نفسی طاقت آزموده چو موج

  4. که رود صد ره براید باز

  5. تن طوفان کش شکیبنده

  6. که نفرساید از نشیب و فراز

  7. بانگ دریادلان چنین خیزد

  8. کار هر سینه نیست این آواز