کن فیکون
سایه
https://www.sherfarsi.ir/saye/کن-فیکون

  1. تو به عمر رفته ی من مانی

  2. که چو روز منتظران طی شد

  3. به که دست دوستیی بدهیم

  4. که نه دوست ماند و نه دست افسوس

  5. تو بگو چه بود و چه شد

  6. کی شد