مرغ دریا
سایه

 1. آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت

 2. در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

 3. خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد

 4. تنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت

 5. دل تنگش سر گل چیدن ازین باغ نداشت

 6. قدمی چند به آهنگ تماشا زد و رفت

 7. مرغ دریا خبر از یک شب توفانی داشت

 8. گشت و فریاد کشان بال به دریا زد و رفت

 9. چه هوایی به سرش بود که با دست تهی

 10. پشت پا بر هوس دولت دنیا زد و رفت

 11. بس که اوضاع جهان در هم و ناموزون دید

 12. قلم نسخ برین خط چلیپا زد و رفت

 13. دل خورشیدی اش از ظلمت ما گشت ملول

 14. چون شفق بال به بام شب یلدا زد و رفت

 15. همنوای دل من بود به هنگام قفس

 16. ناله ای در غم مرغان هم آوا زد و رفت