صبح ِ دروغین
سایه

  1. هنوز شب نگذشته ست ای شکیب بزرگ

  2. بمان که بی تو مرا تاب زنده ماندن نیست

  3. فروغ صبح دروغین فریب می دهدت

  4. خروس تجربه داند که وقت خواندن نیست