شبگیر
سایه

 1. دیگر این پنجره بگشای که من

 2. به ستوه آمدم از این شب تنگ

 3. دیرگاهی ست که در خانه ی همسایه ی من خوانده خروس

 4. وین شب تلخ عبوس

 5. می فشارد به دلم پای درنگ

 6. دیرگاهی ست که من در دل این شام سیاه

 7. پشت این پنجره بیدار و خموش

 8. مانده ام چشم به راه

 9. همه چشم و همه گوش

 10. مست آن بانگ دلاویز که می آید نرم

 11. محو آن اختر شب تاب که می سوزد گرم

 12. مات این پرده ی شبگیر که می بازد رنگ

 13. آری این پنجرخ بگشای که صبح

 14. می درخشد پس این پرده ی تار

 15. می رسد از دل خونین سحر بانگ خروس

 16. وز رخ آینه ام می سترد زنگ فسوس

 17. بوسه ی مهر که در چشم من افشانده شرار

 18. خنده ی روز که با اشک من آمیخته رنگ