شعرفارسی

سرخ و سفید
سایه

  1. تا نیاراید گیسوی کبودش را به

  2. شقایق ها

  3. صبح فرخنده

  4. در ایینه نخواهد خندید