شعرفارسی

حسرت
سایه

  1. تا دور گشتی ای گل خندان ز پیش من

  2. ابر آمد و گریست به حال پریش من

  3. ای گل بهار آمد و بلبل ترانه ساخت

  4. دیگر بیا که جای تو خالی ست پیش من