آواز ِ نگاه
سایه

 1. می شنوم می شنوم آشناست

 2. موسقی چشم تو در گوش من

 3. موج نگاه تو هماواز ناز

 4. ریخت چو مهتاب در آغوش من

 5. می شنوم در نگه گرم توست

 6. گم شده گلبانگ بهشت امید

 7. این همه گشتم من و دلخواه من

 8. در نگه گرم تو می آرمید

 9. زمزمه ی شعر نگاه تو را

 10. می شنوم با دل و جان آشناست

 11. اشک زلال غزل حافظ است

 12. نغمه ی مرغان بهشتی نواست

 13. می شنوم در نگه گرم توست

 14. نغمه ی آن شاهد رؤیانشین

 15. باز ز گلبانگ تو سر می کشد

 16. شعله ی این آرزوی آتشین

 17. موسقی چشم تو گویاتر است

 18. از لب پر ناله و آواز من

 19. وه که تو هم گر بتوانی شنید

 20. زین نگه نغمه سرا راز من