گر کنم در سر وفات سری
سعدی

 1. گر کنم در سر وفات سری

  سهل باشد زیان مختصری

 2. ای که قصد هلاک من داری

  صبر کن تا ببینمت نظری

 3. نه حرامست در رخ تو نظر

  که حرامست چشم بر دگری

 4. دوست دارم که خاک پات شوم

  تا مگر بر سرم کنی گذری

 5. متحیر نه در جمال توام

  عقل دارم به قدر خود قدری

 6. حیرتم در صفات بی چونست

  کاین کمال آفرید در بشری

 7. ببری هوش و طاقت زن و مرد

  گر تردد کنی به بام و دری

 8. حق به دست رقیب ناهموار

  پیش خصم ایستاده چون سپری

 9. زان که آیینه ای بدین خوبی

  حیف باشد به دست بی بصری

 10. آه سعدی اثر کند در کوه

  نکند در تو سنگ دل اثری

 11. سنگ را سخت گفتمی همه عمر

  تا بدیدم ز سنگ سختتری

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: سهل باشد زیان مختصری
صبر کن تا ببینمت نظری
که حرامست چشم بر دگری
تا مگر بر سرم کنی گذری
عقل دارم به قدر خود قدری
کاین کمال آفرید در بشری
گر تردد کنی به بام و دری
پیش خصم ایستاده چون سپری
حیف باشد به دست بی بصری
نکند در تو سنگ دل اثری
تا بدیدم ز سنگ سختتری گر کنم در سر وفات سری
ای که قصد هلاک من داری
نه حرامست در رخ تو نظر
دوست دارم که خاک پات شوم
متحیر نه در جمال توام
حیرتم در صفات بی چونست
ببری هوش و طاقت زن و مرد
حق به دست رقیب ناهموار
زان که آیینه ای بدین خوبی
آه سعد
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: سهل باشد زیان مختصری
صبر کن تا ببینمت نظری
که حرامست چشم بر دگری
تا مگر بر سرم کنی گذری
عقل دارم به قدر خود قدری
کاین کمال آفرید در بشری
گر تردد کنی به بام و دری
پیش خصم ایستاده چون سپری
حیف باشد به دست بی بصری
نکند در تو سنگ دل اثری
تا بدیدم ز سنگ سختتری گر کنم در سر وفات سری
ای که قصد هلاک من داری
نه حرامست در رخ تو نظر
دوست دارم که خاک پات شوم
متحیر نه در جمال توام
حیرتم در صفات بی چونست
ببری هوش و طاقت زن و مرد
حق به دست رقیب ناهموار
زان که آیینه ای بدین خوبی
آه سعد
 • پس زمینه شب متن نوشته: سهل باشد زیان مختصری
صبر کن تا ببینمت نظری
که حرامست چشم بر دگری
تا مگر بر سرم کنی گذری
عقل دارم به قدر خود قدری
کاین کمال آفرید در بشری
گر تردد کنی به بام و دری
پیش خصم ایستاده چون سپری
حیف باشد به دست بی بصری
نکند در تو سنگ دل اثری
تا بدیدم ز سنگ سختتری گر کنم در سر وفات سری
ای که قصد هلاک من داری
نه حرامست در رخ تو نظر
دوست دارم که خاک پات شوم
متحیر نه در جمال توام
حیرتم در صفات بی چونست
ببری هوش و طاقت زن و مرد
حق به دست رقیب ناهموار
زان که آیینه ای بدین خوبی
آه سعدی
 • پس زمینه سفید متن نوشته: سهل باشد زیان مختصری
صبر کن تا ببینمت نظری
که حرامست چشم بر دگری
تا مگر بر سرم کنی گذری
عقل دارم به قدر خود قدری
کاین کمال آفرید در بشری
گر تردد کنی به بام و دری
پیش خصم ایستاده چون سپری
حیف باشد به دست بی بصری
نکند در تو سنگ دل اثری
تا بدیدم ز سنگ سختتری گر کنم در سر وفات سری
ای که قصد هلاک من داری
نه حرامست در رخ تو نظر
دوست دارم که خاک پات شوم
متحیر نه در جمال توام
حیرتم در صفات بی چونست
ببری هوش و طاقت زن و مرد
حق به دست رقیب ناهموار
زان که آیینه ای بدین خوبی
آه سعد
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: گر کنم در سر وفات سری
ای که قصد هلاک من داری
نه حرامست در رخ تو نظر
دوست دارم که خاک پات شوم
متحیر نه در جمال توام
حیرتم در صفات بی چونست
ببری هوش و طاقت زن و مرد
حق به دست رقیب ناهموار
زان که آیینه ای بدین خوبی
آه سعدی اثر کند در کوه
سنگ را سخت گفتمی همه عمر سهل باشد زیان مختصری
صبر کن تا ببینمت نظری
که حرامست چشم بر دگری
تا مگر بر سرم کنی گذری
عقل دارم به قدر خود قدری
کاین کمال آفرید در بشری
گر تردد کنی به بام و دری
پیش خصم ایستاده چون سپری
حیف باشد به دست بی ب
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: گر کنم در سر وفات سری
ای که قصد هلاک من داری
نه حرامست در رخ تو نظر
دوست دارم که خاک پات شوم
متحیر نه در جمال توام
حیرتم در صفات بی چونست
ببری هوش و طاقت زن و مرد
حق به دست رقیب ناهموار
زان که آیینه ای بدین خوبی
آه سعدی اثر کند در کوه
سنگ را سخت گفتمی همه عمر سهل باشد زیان مختصری
صبر کن تا ببینمت نظری
که حرامست چشم بر دگری
تا مگر بر سرم کنی گذری
عقل دارم به قدر خود قدری
کاین کمال آفرید در بشری
گر تردد کنی به بام و دری
پیش خصم ایستاده چون سپری
حیف باشد به دست بی بصری
نکن
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: گر کنم در سر وفات سری
ای که قصد هلاک من داری
نه حرامست در رخ تو نظر
دوست دارم که خاک پات شوم
متحیر نه در جمال توام
حیرتم در صفات بی چونست
ببری هوش و طاقت زن و مرد
حق به دست رقیب ناهموار
زان که آیینه ای بدین خوبی
آه سعدی اثر کند در کوه
سنگ را سخت گفتمی همه عمر سهل باشد زیان مختصری
صبر کن تا ببینمت نظری
که حرامست چشم بر دگری
تا مگر بر سرم کنی گذری
عقل دارم به قدر خود قدری
کاین کمال آفرید در بشری
گر تردد کنی به بام و دری
پیش خصم ایستاده چون سپری
حیف باشد به دست بی بصری
نکن
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: گر کنم در سر وفات سری
ای که قصد هلاک من داری
نه حرامست در رخ تو نظر
دوست دارم که خاک پات شوم
متحیر نه در جمال توام
حیرتم در صفات بی چونست
ببری هوش و طاقت زن و مرد
حق به دست رقیب ناهموار
زان که آیینه ای بدین خوبی
آه سعدی اثر کند در کوه
سنگ را سخت گفتمی همه عمر سهل باشد زیان مختصری
صبر کن تا ببینمت نظری
که حرامست چشم بر دگری
تا مگر بر سرم کنی گذری
عقل دارم به قدر خود قدری
کاین کمال آفرید در بشری
گر تردد کنی به بام و دری
پیش خصم ایستاده چون سپری
حیف باشد به دست بی بصری
نک