گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش
سعدی

 1. گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش

  باز عالی همتم زاغ آشیانی گو مباش

 2. بز نیم در آخور قسمت گیاهی گو مرو

  سگ نیم بر خوانچه رزق استخوانی گو مباش

 3. گر همه کامم برآید نیم نانی خورده گیر

  ور جهان بر من سرآید نیم جانی گو مباش

 4. من سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم

  گرد هر در می نگردم استخوانی گو مباش

 5. چون طمع یکسو نهادم پایمردی گو مخیز

  چون زبان اندر کشیدم ترجمانی گو مباش

 6. وه که آتش در جهان زد عشق شورانگیز من

  چون من اندر آتش افتادم جهانی گو مباش

 7. در معنی منتظم در ریسمان صورتست

  نی چو سوزن تنگ چشمم ریسمانی گو مباش

 8. در بن دیوار درویشی چه خوابت می برد

  سر بنه بر بام دولت نردبانی گو مباش

 9. گر به دوزخ در بمانم خاکساری گو بسوز

  ور بهشت اندر نیابم بوستانی گو مباش

 10. من چیم در باغ ریحان خشک برگی گو بریز

  من کیم در باغ سلطان پاسبانی گو مباش

 11. سعدیا درگاه عزت را چه می باید سجود

  گرد خاک آلوده ای بر آستانی گو مباش

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: باز عالی همتم زاغ آشیانی گو مباش
سگ نیم بر خوانچه رزق استخوانی گو مباش
ور جهان بر من سرآید نیم جانی گو مباش
گرد هر در می نگردم استخوانی گو مباش
چون زبان اندر کشیدم ترجمانی گو مباش
چون من اندر آتش افتادم جهانی گو مباش
نی چو سوزن تنگ چشمم ریسمانی گو مباش
سر بنه بر بام دولت نردبانی گو مباش
ور بهشت اندر نیابم بوستانی گو مباش
من کیم در باغ سلطان پاسبانی گو مباش
گرد خاک آلوده ای بر آستانی گو مباش گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش
بز نیم در آخور قسمت گیاهی گو مرو
گر همه کامم ب
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: باز عالی همتم زاغ آشیانی گو مباش
سگ نیم بر خوانچه رزق استخوانی گو مباش
ور جهان بر من سرآید نیم جانی گو مباش
گرد هر در می نگردم استخوانی گو مباش
چون زبان اندر کشیدم ترجمانی گو مباش
چون من اندر آتش افتادم جهانی گو مباش
نی چو سوزن تنگ چشمم ریسمانی گو مباش
سر بنه بر بام دولت نردبانی گو مباش
ور بهشت اندر نیابم بوستانی گو مباش
من کیم در باغ سلطان پاسبانی گو مباش
گرد خاک آلوده ای بر آستانی گو مباش گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش
بز نیم در آخور قسمت گیاهی گو مرو
گر همه کامم ب
 • پس زمینه شب متن نوشته: باز عالی همتم زاغ آشیانی گو مباش
سگ نیم بر خوانچه رزق استخوانی گو مباش
ور جهان بر من سرآید نیم جانی گو مباش
گرد هر در می نگردم استخوانی گو مباش
چون زبان اندر کشیدم ترجمانی گو مباش
چون من اندر آتش افتادم جهانی گو مباش
نی چو سوزن تنگ چشمم ریسمانی گو مباش
سر بنه بر بام دولت نردبانی گو مباش
ور بهشت اندر نیابم بوستانی گو مباش
من کیم در باغ سلطان پاسبانی گو مباش
گرد خاک آلوده ای بر آستانی گو مباش گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش
بز نیم در آخور قسمت گیاهی گو مرو
گر همه کامم برآ
 • پس زمینه سفید متن نوشته: باز عالی همتم زاغ آشیانی گو مباش
سگ نیم بر خوانچه رزق استخوانی گو مباش
ور جهان بر من سرآید نیم جانی گو مباش
گرد هر در می نگردم استخوانی گو مباش
چون زبان اندر کشیدم ترجمانی گو مباش
چون من اندر آتش افتادم جهانی گو مباش
نی چو سوزن تنگ چشمم ریسمانی گو مباش
سر بنه بر بام دولت نردبانی گو مباش
ور بهشت اندر نیابم بوستانی گو مباش
من کیم در باغ سلطان پاسبانی گو مباش
گرد خاک آلوده ای بر آستانی گو مباش گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش
بز نیم در آخور قسمت گیاهی گو مرو
گر همه کامم ب
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش
بز نیم در آخور قسمت گیاهی گو مرو
گر همه کامم برآید نیم نانی خورده گیر
من سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم
چون طمع یکسو نهادم پایمردی گو مخیز
وه که آتش در جهان زد عشق شورانگیز من
در معنی منتظم در ریسمان صورتست
در بن دیوار درویشی چه خوابت می برد
گر به دوزخ در بمانم خاکساری گو بسوز
من چیم در باغ ریحان خشک برگی گو بریز
سعدیا درگاه عزت را چه می باید سجود باز عالی همتم زاغ آشیانی گو مباش
سگ نیم بر خوانچه رزق استخوانی گو مباش
ور جهان بر م
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش
بز نیم در آخور قسمت گیاهی گو مرو
گر همه کامم برآید نیم نانی خورده گیر
من سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم
چون طمع یکسو نهادم پایمردی گو مخیز
وه که آتش در جهان زد عشق شورانگیز من
در معنی منتظم در ریسمان صورتست
در بن دیوار درویشی چه خوابت می برد
گر به دوزخ در بمانم خاکساری گو بسوز
من چیم در باغ ریحان خشک برگی گو بریز
سعدیا درگاه عزت را چه می باید سجود باز عالی همتم زاغ آشیانی گو مباش
سگ نیم بر خوانچه رزق استخوانی گو مباش
ور جهان بر من سرآید
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش
بز نیم در آخور قسمت گیاهی گو مرو
گر همه کامم برآید نیم نانی خورده گیر
من سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم
چون طمع یکسو نهادم پایمردی گو مخیز
وه که آتش در جهان زد عشق شورانگیز من
در معنی منتظم در ریسمان صورتست
در بن دیوار درویشی چه خوابت می برد
گر به دوزخ در بمانم خاکساری گو بسوز
من چیم در باغ ریحان خشک برگی گو بریز
سعدیا درگاه عزت را چه می باید سجود باز عالی همتم زاغ آشیانی گو مباش
سگ نیم بر خوانچه رزق استخوانی گو مباش
ور جهان بر من سرآید
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش
بز نیم در آخور قسمت گیاهی گو مرو
گر همه کامم برآید نیم نانی خورده گیر
من سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم
چون طمع یکسو نهادم پایمردی گو مخیز
وه که آتش در جهان زد عشق شورانگیز من
در معنی منتظم در ریسمان صورتست
در بن دیوار درویشی چه خوابت می برد
گر به دوزخ در بمانم خاکساری گو بسوز
من چیم در باغ ریحان خشک برگی گو بریز
سعدیا درگاه عزت را چه می باید سجود باز عالی همتم زاغ آشیانی گو مباش
سگ نیم بر خوانچه رزق استخوانی گو مباش
ور جهان بر من سرآی