شعرفارسی

گر جان طلبی فدای جانت
سعدی

 1. گر جان طلبی فدای جانت

  سهلست جواب امتحانت

 2. سوگند به جانت ار فروشم

  یک موی به هر که در جهانت

 3. با آن که تو مهر کس نداری

  کس نیست که نیست مهربانت

 4. وین سر که تو داری ای ستمکار

  بس سر برود در آستانت

 5. بس فتنه که در زمین به پا شد

  از روی چو ماه آسمانت

 6. من در تو رسم به جهد هیهات

  کز باد سبق برد عنانت

 7. بی یاد تو نیستم زمانی

  تا یاد کنم دگر زمانت

 8. کوته نظران کنند و حیفست

  تشبیه به سرو بوستانت

 9. و ابرو که تو داری ای پری زاد

  در صید چه حاجت کمانت

 10. گویی بدن ضعیف سعدی

  نقشیست گرفته از میانت

 11. گر واسطه سخن نبودی

  در وهم نیامدی دهانت

 12. شیرینتر از این سخن نباشد

  الا دهن شکرفشانت

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: سهلست جواب امتحانت
یک موی به هر که در جهانت
کس نیست که نیست مهربانت
بس سر برود در آستانت
از روی چو ماه آسمانت
کز باد سبق برد عنانت
تا یاد کنم دگر زمانت
تشبیه به سرو بوستانت
در صید چه حاجت کمانت
نقشیست گرفته از میانت
در وهم نیامدی دهانت
الا دهن شکرفشانت گر جان طلبی فدای جانت
سوگند به جانت ار فروشم
با آن که تو مهر کس نداری
وین سر که تو داری ای ستمکار
بس فتنه که در زمین به پا شد
من در تو رسم به جهد هیهات
بی یاد تو نیستم زمانی
کوته نظران کنند و حیفست
و ابرو که تو داری ای پر
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: سهلست جواب امتحانت
یک موی به هر که در جهانت
کس نیست که نیست مهربانت
بس سر برود در آستانت
از روی چو ماه آسمانت
کز باد سبق برد عنانت
تا یاد کنم دگر زمانت
تشبیه به سرو بوستانت
در صید چه حاجت کمانت
نقشیست گرفته از میانت
در وهم نیامدی دهانت
الا دهن شکرفشانت گر جان طلبی فدای جانت
سوگند به جانت ار فروشم
با آن که تو مهر کس نداری
وین سر که تو داری ای ستمکار
بس فتنه که در زمین به پا شد
من در تو رسم به جهد هیهات
بی یاد تو نیستم زمانی
کوته نظران کنند و حیفست
و ابرو که تو داری ای پر
 • پس زمینه شب متن نوشته: سهلست جواب امتحانت
یک موی به هر که در جهانت
کس نیست که نیست مهربانت
بس سر برود در آستانت
از روی چو ماه آسمانت
کز باد سبق برد عنانت
تا یاد کنم دگر زمانت
تشبیه به سرو بوستانت
در صید چه حاجت کمانت
نقشیست گرفته از میانت
در وهم نیامدی دهانت
الا دهن شکرفشانت گر جان طلبی فدای جانت
سوگند به جانت ار فروشم
با آن که تو مهر کس نداری
وین سر که تو داری ای ستمکار
بس فتنه که در زمین به پا شد
من در تو رسم به جهد هیهات
بی یاد تو نیستم زمانی
کوته نظران کنند و حیفست
و ابرو که تو داری ای پری
 • پس زمینه سفید متن نوشته: سهلست جواب امتحانت
یک موی به هر که در جهانت
کس نیست که نیست مهربانت
بس سر برود در آستانت
از روی چو ماه آسمانت
کز باد سبق برد عنانت
تا یاد کنم دگر زمانت
تشبیه به سرو بوستانت
در صید چه حاجت کمانت
نقشیست گرفته از میانت
در وهم نیامدی دهانت
الا دهن شکرفشانت گر جان طلبی فدای جانت
سوگند به جانت ار فروشم
با آن که تو مهر کس نداری
وین سر که تو داری ای ستمکار
بس فتنه که در زمین به پا شد
من در تو رسم به جهد هیهات
بی یاد تو نیستم زمانی
کوته نظران کنند و حیفست
و ابرو که تو داری ای پر
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: گر جان طلبی فدای جانت
سوگند به جانت ار فروشم
با آن که تو مهر کس نداری
وین سر که تو داری ای ستمکار
بس فتنه که در زمین به پا شد
من در تو رسم به جهد هیهات
بی یاد تو نیستم زمانی
کوته نظران کنند و حیفست
و ابرو که تو داری ای پری زاد
گویی بدن ضعیف سعدی
گر واسطه سخن نبودی
شیرینتر از این سخن نباشد سهلست جواب امتحانت
یک موی به هر که در جهانت
کس نیست که نیست مهربانت
بس سر برود در آستانت
از روی چو ماه آسمانت
کز باد سبق برد عنانت
تا یاد کنم دگر زمانت
تشبیه به سرو بوستانت
در ص
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: گر جان طلبی فدای جانت
سوگند به جانت ار فروشم
با آن که تو مهر کس نداری
وین سر که تو داری ای ستمکار
بس فتنه که در زمین به پا شد
من در تو رسم به جهد هیهات
بی یاد تو نیستم زمانی
کوته نظران کنند و حیفست
و ابرو که تو داری ای پری زاد
گویی بدن ضعیف سعدی
گر واسطه سخن نبودی
شیرینتر از این سخن نباشد سهلست جواب امتحانت
یک موی به هر که در جهانت
کس نیست که نیست مهربانت
بس سر برود در آستانت
از روی چو ماه آسمانت
کز باد سبق برد عنانت
تا یاد کنم دگر زمانت
تشبیه به سرو بوستانت
در صید چه ح
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: گر جان طلبی فدای جانت
سوگند به جانت ار فروشم
با آن که تو مهر کس نداری
وین سر که تو داری ای ستمکار
بس فتنه که در زمین به پا شد
من در تو رسم به جهد هیهات
بی یاد تو نیستم زمانی
کوته نظران کنند و حیفست
و ابرو که تو داری ای پری زاد
گویی بدن ضعیف سعدی
گر واسطه سخن نبودی
شیرینتر از این سخن نباشد سهلست جواب امتحانت
یک موی به هر که در جهانت
کس نیست که نیست مهربانت
بس سر برود در آستانت
از روی چو ماه آسمانت
کز باد سبق برد عنانت
تا یاد کنم دگر زمانت
تشبیه به سرو بوستانت
در صید چه ح
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: گر جان طلبی فدای جانت
سوگند به جانت ار فروشم
با آن که تو مهر کس نداری
وین سر که تو داری ای ستمکار
بس فتنه که در زمین به پا شد
من در تو رسم به جهد هیهات
بی یاد تو نیستم زمانی
کوته نظران کنند و حیفست
و ابرو که تو داری ای پری زاد
گویی بدن ضعیف سعدی
گر واسطه سخن نبودی
شیرینتر از این سخن نباشد سهلست جواب امتحانت
یک موی به هر که در جهانت
کس نیست که نیست مهربانت
بس سر برود در آستانت
از روی چو ماه آسمانت
کز باد سبق برد عنانت
تا یاد کنم دگر زمانت
تشبیه به سرو بوستانت
در صید چه