چون من به نفس خویشتن این کار می کنم
سعدی

 1. چون من به نفس خویشتن این کار می کنم

  بر فعل دیگران به چه انکار می کنم

 2. بلبل سماع بر گل بستان همی کند

  من بر گل شقایق رخسار می کنم

 3. هر جا که سروقامتی و موی دلبریست

  خود را بدان کمند گرفتار می کنم

 4. گر تیغ برکشند عزیزان به خون من

  من همچنان تأمل دیدار می کنم

 5. هیچم نماند در همه عالم به اتفاق

  الا سری که در قدم یار می کنم

 6. آن ها که خوانده ام همه از یاد من برفت

  الا حدیث دوست که تکرار می کنم

 7. چون دست قدرتم به تمنا نمی رسد

  صبر از مراد نفس به ناچار می کنم

 8. همسایه گو گواهی مستی و عاشقی

  بر من مده که خویشتن اقرار می کنم

 9. من بعد از این نه زهد فروشم نه معرفت

  کان در ضمیر نیست که اظهار می کنم

 10. جانست و از محبت جانان دریغ نیست

  اینم که دست می دهد ایثار می کنم

 11. زنار اگر ببندی سعدی هزار بار

  به زان که خرقه بر سر زنار می کنم

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: بر فعل دیگران به چه انکار می کنم
من بر گل شقایق رخسار می کنم
خود را بدان کمند گرفتار می کنم
من همچنان تأمل دیدار می کنم
الا سری که در قدم یار می کنم
الا حدیث دوست که تکرار می کنم
صبر از مراد نفس به ناچار می کنم
بر من مده که خویشتن اقرار می کنم
کان در ضمیر نیست که اظهار می کنم
اینم که دست می دهد ایثار می کنم
به زان که خرقه بر سر زنار می کنم چون من به نفس خویشتن این کار می کنم
بلبل سماع بر گل بستان همی کند
هر جا که سروقامتی و موی دلبریست
گر تیغ برکشند عزیزان به خون من
هیچ
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: بر فعل دیگران به چه انکار می کنم
من بر گل شقایق رخسار می کنم
خود را بدان کمند گرفتار می کنم
من همچنان تأمل دیدار می کنم
الا سری که در قدم یار می کنم
الا حدیث دوست که تکرار می کنم
صبر از مراد نفس به ناچار می کنم
بر من مده که خویشتن اقرار می کنم
کان در ضمیر نیست که اظهار می کنم
اینم که دست می دهد ایثار می کنم
به زان که خرقه بر سر زنار می کنم چون من به نفس خویشتن این کار می کنم
بلبل سماع بر گل بستان همی کند
هر جا که سروقامتی و موی دلبریست
گر تیغ برکشند عزیزان به خون من
هیچ
 • پس زمینه شب متن نوشته: بر فعل دیگران به چه انکار می کنم
من بر گل شقایق رخسار می کنم
خود را بدان کمند گرفتار می کنم
من همچنان تأمل دیدار می کنم
الا سری که در قدم یار می کنم
الا حدیث دوست که تکرار می کنم
صبر از مراد نفس به ناچار می کنم
بر من مده که خویشتن اقرار می کنم
کان در ضمیر نیست که اظهار می کنم
اینم که دست می دهد ایثار می کنم
به زان که خرقه بر سر زنار می کنم چون من به نفس خویشتن این کار می کنم
بلبل سماع بر گل بستان همی کند
هر جا که سروقامتی و موی دلبریست
گر تیغ برکشند عزیزان به خون من
هیچم
 • پس زمینه سفید متن نوشته: بر فعل دیگران به چه انکار می کنم
من بر گل شقایق رخسار می کنم
خود را بدان کمند گرفتار می کنم
من همچنان تأمل دیدار می کنم
الا سری که در قدم یار می کنم
الا حدیث دوست که تکرار می کنم
صبر از مراد نفس به ناچار می کنم
بر من مده که خویشتن اقرار می کنم
کان در ضمیر نیست که اظهار می کنم
اینم که دست می دهد ایثار می کنم
به زان که خرقه بر سر زنار می کنم چون من به نفس خویشتن این کار می کنم
بلبل سماع بر گل بستان همی کند
هر جا که سروقامتی و موی دلبریست
گر تیغ برکشند عزیزان به خون من
هیچ
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: چون من به نفس خویشتن این کار می کنم
بلبل سماع بر گل بستان همی کند
هر جا که سروقامتی و موی دلبریست
گر تیغ برکشند عزیزان به خون من
هیچم نماند در همه عالم به اتفاق
آن ها که خوانده ام همه از یاد من برفت
چون دست قدرتم به تمنا نمی رسد
همسایه گو گواهی مستی و عاشقی
من بعد از این نه زهد فروشم نه معرفت
جانست و از محبت جانان دریغ نیست
زنار اگر ببندی سعدی هزار بار بر فعل دیگران به چه انکار می کنم
من بر گل شقایق رخسار می کنم
خود را بدان کمند گرفتار می کنم
من همچنان تأمل دیدار
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: چون من به نفس خویشتن این کار می کنم
بلبل سماع بر گل بستان همی کند
هر جا که سروقامتی و موی دلبریست
گر تیغ برکشند عزیزان به خون من
هیچم نماند در همه عالم به اتفاق
آن ها که خوانده ام همه از یاد من برفت
چون دست قدرتم به تمنا نمی رسد
همسایه گو گواهی مستی و عاشقی
من بعد از این نه زهد فروشم نه معرفت
جانست و از محبت جانان دریغ نیست
زنار اگر ببندی سعدی هزار بار بر فعل دیگران به چه انکار می کنم
من بر گل شقایق رخسار می کنم
خود را بدان کمند گرفتار می کنم
من همچنان تأمل دیدار می کنم
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: چون من به نفس خویشتن این کار می کنم
بلبل سماع بر گل بستان همی کند
هر جا که سروقامتی و موی دلبریست
گر تیغ برکشند عزیزان به خون من
هیچم نماند در همه عالم به اتفاق
آن ها که خوانده ام همه از یاد من برفت
چون دست قدرتم به تمنا نمی رسد
همسایه گو گواهی مستی و عاشقی
من بعد از این نه زهد فروشم نه معرفت
جانست و از محبت جانان دریغ نیست
زنار اگر ببندی سعدی هزار بار بر فعل دیگران به چه انکار می کنم
من بر گل شقایق رخسار می کنم
خود را بدان کمند گرفتار می کنم
من همچنان تأمل دیدار می کنم
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: چون من به نفس خویشتن این کار می کنم
بلبل سماع بر گل بستان همی کند
هر جا که سروقامتی و موی دلبریست
گر تیغ برکشند عزیزان به خون من
هیچم نماند در همه عالم به اتفاق
آن ها که خوانده ام همه از یاد من برفت
چون دست قدرتم به تمنا نمی رسد
همسایه گو گواهی مستی و عاشقی
من بعد از این نه زهد فروشم نه معرفت
جانست و از محبت جانان دریغ نیست
زنار اگر ببندی سعدی هزار بار بر فعل دیگران به چه انکار می کنم
من بر گل شقایق رخسار می کنم
خود را بدان کمند گرفتار می کنم
من همچنان تأمل دیدار می کن