چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
سعدی

 1. چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست

  طعم دهانت از شکر ناب خوشترست

 2. زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی

  کز خنده شکوفه سیراب خوشترست

 3. شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم

  حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست

 4. دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان

  امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست

 5. در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست

  کیمخت خارپشت ز سنجاب خوشترست

 6. زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف

  رفتن به روی آتشم از آب خوشترست

 7. ز آب روان و سبزه و صحرا و لاله زار

  با من مگو که چشم در احباب خوشترست

 8. زهرم مده به دست رقیبان تندخوی

  از دست خود بده که ز جلاب خوشترست

 9. سعدی دگر به گوشه وحدت نمی رود

  خلوت خوشست و صحبت اصحاب خوشترست

 10. هر باب از این کتاب نگارین که برکنی

  همچون بهشت گویی از آن باب خوشترست

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: طعم دهانت از شکر ناب خوشترست
کز خنده شکوفه سیراب خوشترست
حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست
امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست
کیمخت خارپشت ز سنجاب خوشترست
رفتن به روی آتشم از آب خوشترست
با من مگو که چشم در احباب خوشترست
از دست خود بده که ز جلاب خوشترست
خلوت خوشست و صحبت اصحاب خوشترست
همچون بهشت گویی از آن باب خوشترست چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی
شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم
دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان
در خوابگاه عاشق سر بر کن
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: طعم دهانت از شکر ناب خوشترست
کز خنده شکوفه سیراب خوشترست
حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست
امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست
کیمخت خارپشت ز سنجاب خوشترست
رفتن به روی آتشم از آب خوشترست
با من مگو که چشم در احباب خوشترست
از دست خود بده که ز جلاب خوشترست
خلوت خوشست و صحبت اصحاب خوشترست
همچون بهشت گویی از آن باب خوشترست چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی
شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم
دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان
در خوابگاه عاشق سر بر کن
 • پس زمینه شب متن نوشته: طعم دهانت از شکر ناب خوشترست
کز خنده شکوفه سیراب خوشترست
حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست
امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست
کیمخت خارپشت ز سنجاب خوشترست
رفتن به روی آتشم از آب خوشترست
با من مگو که چشم در احباب خوشترست
از دست خود بده که ز جلاب خوشترست
خلوت خوشست و صحبت اصحاب خوشترست
همچون بهشت گویی از آن باب خوشترست چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی
شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم
دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان
در خوابگاه عاشق سر بر کنار
 • پس زمینه سفید متن نوشته: طعم دهانت از شکر ناب خوشترست
کز خنده شکوفه سیراب خوشترست
حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست
امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست
کیمخت خارپشت ز سنجاب خوشترست
رفتن به روی آتشم از آب خوشترست
با من مگو که چشم در احباب خوشترست
از دست خود بده که ز جلاب خوشترست
خلوت خوشست و صحبت اصحاب خوشترست
همچون بهشت گویی از آن باب خوشترست چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی
شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم
دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان
در خوابگاه عاشق سر بر کن
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی
شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم
دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان
در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست
زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف
ز آب روان و سبزه و صحرا و لاله زار
زهرم مده به دست رقیبان تندخوی
سعدی دگر به گوشه وحدت نمی رود
هر باب از این کتاب نگارین که برکنی طعم دهانت از شکر ناب خوشترست
کز خنده شکوفه سیراب خوشترست
حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست
امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست
کیمخت خارپشت ز
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی
شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم
دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان
در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست
زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف
ز آب روان و سبزه و صحرا و لاله زار
زهرم مده به دست رقیبان تندخوی
سعدی دگر به گوشه وحدت نمی رود
هر باب از این کتاب نگارین که برکنی طعم دهانت از شکر ناب خوشترست
کز خنده شکوفه سیراب خوشترست
حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست
امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست
کیمخت خارپشت ز سنجاب
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی
شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم
دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان
در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست
زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف
ز آب روان و سبزه و صحرا و لاله زار
زهرم مده به دست رقیبان تندخوی
سعدی دگر به گوشه وحدت نمی رود
هر باب از این کتاب نگارین که برکنی طعم دهانت از شکر ناب خوشترست
کز خنده شکوفه سیراب خوشترست
حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست
امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست
کیمخت خارپشت ز سنجاب
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی
شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم
دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان
در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست
زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف
ز آب روان و سبزه و صحرا و لاله زار
زهرم مده به دست رقیبان تندخوی
سعدی دگر به گوشه وحدت نمی رود
هر باب از این کتاب نگارین که برکنی طعم دهانت از شکر ناب خوشترست
کز خنده شکوفه سیراب خوشترست
حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست
امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست
کیمخت خارپشت ز سنجاب