پیش رویت دگران صورت بر دیوارند
سعدی

نقش صورت بر دیوار

 1. پیش رویت دگران صورت بر دیوارند

  نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند

  در مقایسه با تو، دیگران بمانند یک نقاشی روی دیوار هستند.  آنان این ظاهر و باطنی که تو داری را ندارند.

 2. تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند

  تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند

  از زمانی که گل روی تو را دیدم، همه گل‌ها برایم مثل خار هستند. از زمانی که یار تو شدم، همه مردم برایم بیگانه‌اند.

 3. آن که گویند به عمری شب قدری باشد

  مگر آنست که با دوست به پایان آرند

  این که می‌گویند در تمام طول عمرت، یک شب آن، شب قدر است، گویا شبی است که آن را با دوست به پایان برسانند.

 4. دامن دولت جاوید و گریبان امید

  حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند

  حیف است که دامن سعادت پاینده و یقه امید را بگیرند و بعد آن را رها نمایند.

 5. نه من از دست نگارین تو مجروحم و بس

  که به شمشیر غمت کشته چو من بسیارند

  این فقط من نیستم که از دست زیبای تو زخمی هستم، که افراد زیادی مثل من به دست شمشیر غم تو کشته شده‌اند.

 6. عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز

  خواب می گیرد و شهری ز غمت بیدارند

  متعجب هستم که چگونه است که چشمان تو از شب تا صبح به خواب می‌رود، و مردم یک شهر از غم دوری تو بیدار هستند.

 7. بوالعجب واقعه ای باشد و مشکل دردی

  که نه پوشیده توان داشت نه گفتن یارند

  واقعه عجیب و غریب و دردی مشکل است، که نه می‌توان آن را پنهان نگه داشت و نه توان بیان آن را دارند.

 8. یعلم الله که خیالی ز تنم بیش نماند

  بلکه آن نیز خیالیست که می پندارند

  خدا می‌داند که از بدن من، تنها خیالی باقی مانده است. بلکه آن هم تنها یک تصور است و وجود واقعی ندارد.

 9. سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی

  باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند

  ای سعدی، شیرین سخنی تو حد و اندازه ندارد. در باغ طبع تو، همه پرندگان، شیرین گفتار هستند.

 10. تا به بستان ضمیرت گل معنی بشکفت

  بلبلان از تو فرومانده چو بوتیمارند

  از وقتی که در بوستان ضمیر تو، گل معنی شکفته شد، بلبلان همانند بوتیمار، در تو حیران مانده‌اند.

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند
تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند
مگر آنست که با دوست به پایان آرند
حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند
که به شمشیر غمت کشته چو من بسیارند
خواب می گیرد و شهری ز غمت بیدارند
که نه پوشیده توان داشت نه گفتن یارند
بلکه آن نیز خیالیست که می پندارند
باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند
بلبلان از تو فرومانده چو بوتیمارند پیش رویت دگران صورت بر دیوارند
تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند
آن که گویند به عمری شب قدری باشد
دامن دولت جاوید و گریبان امید
نه
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند
تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند
مگر آنست که با دوست به پایان آرند
حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند
که به شمشیر غمت کشته چو من بسیارند
خواب می گیرد و شهری ز غمت بیدارند
که نه پوشیده توان داشت نه گفتن یارند
بلکه آن نیز خیالیست که می پندارند
باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند
بلبلان از تو فرومانده چو بوتیمارند پیش رویت دگران صورت بر دیوارند
تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند
آن که گویند به عمری شب قدری باشد
دامن دولت جاوید و گریبان امید
نه
 • پس زمینه شب متن نوشته: نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند
تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند
مگر آنست که با دوست به پایان آرند
حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند
که به شمشیر غمت کشته چو من بسیارند
خواب می گیرد و شهری ز غمت بیدارند
که نه پوشیده توان داشت نه گفتن یارند
بلکه آن نیز خیالیست که می پندارند
باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند
بلبلان از تو فرومانده چو بوتیمارند پیش رویت دگران صورت بر دیوارند
تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند
آن که گویند به عمری شب قدری باشد
دامن دولت جاوید و گریبان امید
نه م
 • پس زمینه سفید متن نوشته: نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند
تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند
مگر آنست که با دوست به پایان آرند
حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند
که به شمشیر غمت کشته چو من بسیارند
خواب می گیرد و شهری ز غمت بیدارند
که نه پوشیده توان داشت نه گفتن یارند
بلکه آن نیز خیالیست که می پندارند
باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند
بلبلان از تو فرومانده چو بوتیمارند پیش رویت دگران صورت بر دیوارند
تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند
آن که گویند به عمری شب قدری باشد
دامن دولت جاوید و گریبان امید
نه
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: پیش رویت دگران صورت بر دیوارند
تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند
آن که گویند به عمری شب قدری باشد
دامن دولت جاوید و گریبان امید
نه من از دست نگارین تو مجروحم و بس
عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز
بوالعجب واقعه ای باشد و مشکل دردی
یعلم الله که خیالی ز تنم بیش نماند
سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی
تا به بستان ضمیرت گل معنی بشکفت نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند
تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند
مگر آنست که با دوست به پایان آرند
حیف باشد که بگیرند و دگر بگ
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: پیش رویت دگران صورت بر دیوارند
تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند
آن که گویند به عمری شب قدری باشد
دامن دولت جاوید و گریبان امید
نه من از دست نگارین تو مجروحم و بس
عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز
بوالعجب واقعه ای باشد و مشکل دردی
یعلم الله که خیالی ز تنم بیش نماند
سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی
تا به بستان ضمیرت گل معنی بشکفت نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند
تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند
مگر آنست که با دوست به پایان آرند
حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند
ک
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: پیش رویت دگران صورت بر دیوارند
تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند
آن که گویند به عمری شب قدری باشد
دامن دولت جاوید و گریبان امید
نه من از دست نگارین تو مجروحم و بس
عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز
بوالعجب واقعه ای باشد و مشکل دردی
یعلم الله که خیالی ز تنم بیش نماند
سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی
تا به بستان ضمیرت گل معنی بشکفت نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند
تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند
مگر آنست که با دوست به پایان آرند
حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند
ک
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: پیش رویت دگران صورت بر دیوارند
تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند
آن که گویند به عمری شب قدری باشد
دامن دولت جاوید و گریبان امید
نه من از دست نگارین تو مجروحم و بس
عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز
بوالعجب واقعه ای باشد و مشکل دردی
یعلم الله که خیالی ز تنم بیش نماند
سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی
تا به بستان ضمیرت گل معنی بشکفت نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند
تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند
مگر آنست که با دوست به پایان آرند
حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند

  • دولت

   دولت
   حکومت ، سلطنت ، هیئت وزیران
   سعادت ، طالع
   جاه ، مکنت
   مدد، کمک
  • نگارین

   نگارین
   زیبا چون نگار. چون بت. آراسته . شاداب و خوش آب ورنگ.
   محبوب و معشوق
  • خیالی

   خیال
   وهم، پندار
   صورتی که در خواب دیده شود و یا در بیداری تخیل کرده شود.
   توهم
   در تصوف: اصل و ریشه هستی
   تصویر درون آینه
   عالم مثال و آن برزخ است میان عالم ارواح و اجسام
  • بلبلان

   عندلیب
   هزاردستان
   بلبل
   مرغ چمن
   مرغ سحر
   هزار
   بلبل
   پرنده ایست جزو راسته ٔ گنجشکان متعلق به دسته ٔ دندانی نوکان که قدش تقریباً به اندازه ٔ گنجشک است و رنگش در پشت خاکستری متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد است . نوکش ظریف و تیز است . این پرنده حشره خوار است و آوازی دلکش دارد
  • بوتیمارند

   بوتیمار
   غم‌خورک
   بوتیمار
   پرنده‌ای سفید یا خاکستری رنگ با نوکی بلند و گردنی دراز و باریک که در کنار آب زندگی می کند و حیوانات مختلف آبی را شکار می‌کند. این پرنده در کنار آب می‌نشیند و از غم اینکه مبادا آب کم شود، با وجود تشنگی، آب نمی‌نوشد.
  • فرومانده

   فروماندن
   بی‌حرکت ماندن
   عاجز شدن، درماندن، درمانده شدن
   معذول شدن
   در شگفت شدن، متحیر شدن