فریاد من از فراق یارست
سعدی

 1. فریاد من از فراق یارست

  و افغان من از غم نگارست

 2. بی روی چو ماه آن نگارین

  رخساره من به خون نگارست

 3. خون جگرم ز فرقت تو

  از دیده روانه در کنارست

 4. درد دل من ز حد گذشتست

  جانم ز فراق بی قرارست

 5. کس را ز غم من آگهی نیست

  آوخ که جهان نه پایدارست

 6. از دست زمانه در عذابم

  زان جان و دلم همی فکارست

 7. سعدی چه کنی شکایت از دوست

  چون شادی و غم نه برقرارست

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: و افغان من از غم نگارست
رخساره من به خون نگارست
از دیده روانه در کنارست
جانم ز فراق بی قرارست
آوخ که جهان نه پایدارست
زان جان و دلم همی فکارست
چون شادی و غم نه برقرارست فریاد من از فراق یارست
بی روی چو ماه آن نگارین
خون جگرم ز فرقت تو
درد دل من ز حد گذشتست
کس را ز غم من آگهی نیست
از دست زمانه در عذابم
سعدی چه کنی شکایت از دوست
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: و افغان من از غم نگارست
رخساره من به خون نگارست
از دیده روانه در کنارست
جانم ز فراق بی قرارست
آوخ که جهان نه پایدارست
زان جان و دلم همی فکارست
چون شادی و غم نه برقرارست فریاد من از فراق یارست
بی روی چو ماه آن نگارین
خون جگرم ز فرقت تو
درد دل من ز حد گذشتست
کس را ز غم من آگهی نیست
از دست زمانه در عذابم
سعدی چه کنی شکایت از دوست
 • پس زمینه شب متن نوشته: و افغان من از غم نگارست
رخساره من به خون نگارست
از دیده روانه در کنارست
جانم ز فراق بی قرارست
آوخ که جهان نه پایدارست
زان جان و دلم همی فکارست
چون شادی و غم نه برقرارست فریاد من از فراق یارست
بی روی چو ماه آن نگارین
خون جگرم ز فرقت تو
درد دل من ز حد گذشتست
کس را ز غم من آگهی نیست
از دست زمانه در عذابم
سعدی چه کنی شکایت از دوست
 • پس زمینه سفید متن نوشته: و افغان من از غم نگارست
رخساره من به خون نگارست
از دیده روانه در کنارست
جانم ز فراق بی قرارست
آوخ که جهان نه پایدارست
زان جان و دلم همی فکارست
چون شادی و غم نه برقرارست فریاد من از فراق یارست
بی روی چو ماه آن نگارین
خون جگرم ز فرقت تو
درد دل من ز حد گذشتست
کس را ز غم من آگهی نیست
از دست زمانه در عذابم
سعدی چه کنی شکایت از دوست
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: فریاد من از فراق یارست
بی روی چو ماه آن نگارین
خون جگرم ز فرقت تو
درد دل من ز حد گذشتست
کس را ز غم من آگهی نیست
از دست زمانه در عذابم
سعدی چه کنی شکایت از دوست و افغان من از غم نگارست
رخساره من به خون نگارست
از دیده روانه در کنارست
جانم ز فراق بی قرارست
آوخ که جهان نه پایدارست
زان جان و دلم همی فکارست
چون شادی و غم نه برقرارست
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: فریاد من از فراق یارست
بی روی چو ماه آن نگارین
خون جگرم ز فرقت تو
درد دل من ز حد گذشتست
کس را ز غم من آگهی نیست
از دست زمانه در عذابم
سعدی چه کنی شکایت از دوست و افغان من از غم نگارست
رخساره من به خون نگارست
از دیده روانه در کنارست
جانم ز فراق بی قرارست
آوخ که جهان نه پایدارست
زان جان و دلم همی فکارست
چون شادی و غم نه برقرارست
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: فریاد من از فراق یارست
بی روی چو ماه آن نگارین
خون جگرم ز فرقت تو
درد دل من ز حد گذشتست
کس را ز غم من آگهی نیست
از دست زمانه در عذابم
سعدی چه کنی شکایت از دوست و افغان من از غم نگارست
رخساره من به خون نگارست
از دیده روانه در کنارست
جانم ز فراق بی قرارست
آوخ که جهان نه پایدارست
زان جان و دلم همی فکارست
چون شادی و غم نه برقرارست
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: فریاد من از فراق یارست
بی روی چو ماه آن نگارین
خون جگرم ز فرقت تو
درد دل من ز حد گذشتست
کس را ز غم من آگهی نیست
از دست زمانه در عذابم
سعدی چه کنی شکایت از دوست و افغان من از غم نگارست
رخساره من به خون نگارست
از دیده روانه در کنارست
جانم ز فراق بی قرارست
آوخ که جهان نه پایدارست
زان جان و دلم همی فکارست
چون شادی و غم نه برقرارست