عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل
سعدی

 1. عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل

  نقطه سر عاقبت بیرون شد از پرگار دل

 2. گر مسلمانی رفیقا دیر و زنارت کجاست

  شهوت آتشگاه جانست و هوا زنار دل

 3. آخر ای آیینه جوهر دیده ای بر خود گمار

  صورت حق چند پوشی در پس زنگار دل

 4. این قدر دریاب کاندر خانه خاطر ملک

  نگذرد تا صورت دیوست بر دیوار دل

 5. ملک آزادی نخواهی یافت و استغنای مال

  هر دو عالم بنده خود کن به استظهار

 6. در نگارستان صورت ترک حفظ نفس گیر

  تا شوی در عالم تحقیق برخوردار دل

 7. نی تو را از کار گل امکان همت بیش نیست

  با تو ترسم درنگیرد ماجرای کار دل

 8. سعدیا با کر سخن در علم موسیقی خطاست

  گوش جان باید که معلومش کند اسرار دل

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: نقطه سر عاقبت بیرون شد از پرگار دل
شهوت آتشگاه جانست و هوا زنار دل
صورت حق چند پوشی در پس زنگار دل
نگذرد تا صورت دیوست بر دیوار دل
هر دو عالم بنده خود کن به استظهار
تا شوی در عالم تحقیق برخوردار دل
با تو ترسم درنگیرد ماجرای کار دل
گوش جان باید که معلومش کند اسرار دل عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل
گر مسلمانی رفیقا دیر و زنارت کجاست
آخر ای آیینه جوهر دیده ای بر خود گمار
این قدر دریاب کاندر خانه خاطر ملک
ملک آزادی نخواهی یافت و استغنای مال
در نگارستان صورت ترک حفظ نفس
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: نقطه سر عاقبت بیرون شد از پرگار دل
شهوت آتشگاه جانست و هوا زنار دل
صورت حق چند پوشی در پس زنگار دل
نگذرد تا صورت دیوست بر دیوار دل
هر دو عالم بنده خود کن به استظهار
تا شوی در عالم تحقیق برخوردار دل
با تو ترسم درنگیرد ماجرای کار دل
گوش جان باید که معلومش کند اسرار دل عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل
گر مسلمانی رفیقا دیر و زنارت کجاست
آخر ای آیینه جوهر دیده ای بر خود گمار
این قدر دریاب کاندر خانه خاطر ملک
ملک آزادی نخواهی یافت و استغنای مال
در نگارستان صورت ترک حفظ نفس
 • پس زمینه شب متن نوشته: نقطه سر عاقبت بیرون شد از پرگار دل
شهوت آتشگاه جانست و هوا زنار دل
صورت حق چند پوشی در پس زنگار دل
نگذرد تا صورت دیوست بر دیوار دل
هر دو عالم بنده خود کن به استظهار
تا شوی در عالم تحقیق برخوردار دل
با تو ترسم درنگیرد ماجرای کار دل
گوش جان باید که معلومش کند اسرار دل عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل
گر مسلمانی رفیقا دیر و زنارت کجاست
آخر ای آیینه جوهر دیده ای بر خود گمار
این قدر دریاب کاندر خانه خاطر ملک
ملک آزادی نخواهی یافت و استغنای مال
در نگارستان صورت ترک حفظ نفس گ
 • پس زمینه سفید متن نوشته: نقطه سر عاقبت بیرون شد از پرگار دل
شهوت آتشگاه جانست و هوا زنار دل
صورت حق چند پوشی در پس زنگار دل
نگذرد تا صورت دیوست بر دیوار دل
هر دو عالم بنده خود کن به استظهار
تا شوی در عالم تحقیق برخوردار دل
با تو ترسم درنگیرد ماجرای کار دل
گوش جان باید که معلومش کند اسرار دل عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل
گر مسلمانی رفیقا دیر و زنارت کجاست
آخر ای آیینه جوهر دیده ای بر خود گمار
این قدر دریاب کاندر خانه خاطر ملک
ملک آزادی نخواهی یافت و استغنای مال
در نگارستان صورت ترک حفظ نفس
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل
گر مسلمانی رفیقا دیر و زنارت کجاست
آخر ای آیینه جوهر دیده ای بر خود گمار
این قدر دریاب کاندر خانه خاطر ملک
ملک آزادی نخواهی یافت و استغنای مال
در نگارستان صورت ترک حفظ نفس گیر
نی تو را از کار گل امکان همت بیش نیست
سعدیا با کر سخن در علم موسیقی خطاست نقطه سر عاقبت بیرون شد از پرگار دل
شهوت آتشگاه جانست و هوا زنار دل
صورت حق چند پوشی در پس زنگار دل
نگذرد تا صورت دیوست بر دیوار دل
هر دو عالم بنده خود کن به استظهار
تا شوی در عالم ت
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل
گر مسلمانی رفیقا دیر و زنارت کجاست
آخر ای آیینه جوهر دیده ای بر خود گمار
این قدر دریاب کاندر خانه خاطر ملک
ملک آزادی نخواهی یافت و استغنای مال
در نگارستان صورت ترک حفظ نفس گیر
نی تو را از کار گل امکان همت بیش نیست
سعدیا با کر سخن در علم موسیقی خطاست نقطه سر عاقبت بیرون شد از پرگار دل
شهوت آتشگاه جانست و هوا زنار دل
صورت حق چند پوشی در پس زنگار دل
نگذرد تا صورت دیوست بر دیوار دل
هر دو عالم بنده خود کن به استظهار
تا شوی در عالم تحقیق بر
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل
گر مسلمانی رفیقا دیر و زنارت کجاست
آخر ای آیینه جوهر دیده ای بر خود گمار
این قدر دریاب کاندر خانه خاطر ملک
ملک آزادی نخواهی یافت و استغنای مال
در نگارستان صورت ترک حفظ نفس گیر
نی تو را از کار گل امکان همت بیش نیست
سعدیا با کر سخن در علم موسیقی خطاست نقطه سر عاقبت بیرون شد از پرگار دل
شهوت آتشگاه جانست و هوا زنار دل
صورت حق چند پوشی در پس زنگار دل
نگذرد تا صورت دیوست بر دیوار دل
هر دو عالم بنده خود کن به استظهار
تا شوی در عالم تحقیق بر
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل
گر مسلمانی رفیقا دیر و زنارت کجاست
آخر ای آیینه جوهر دیده ای بر خود گمار
این قدر دریاب کاندر خانه خاطر ملک
ملک آزادی نخواهی یافت و استغنای مال
در نگارستان صورت ترک حفظ نفس گیر
نی تو را از کار گل امکان همت بیش نیست
سعدیا با کر سخن در علم موسیقی خطاست نقطه سر عاقبت بیرون شد از پرگار دل
شهوت آتشگاه جانست و هوا زنار دل
صورت حق چند پوشی در پس زنگار دل
نگذرد تا صورت دیوست بر دیوار دل
هر دو عالم بنده خود کن به استظهار
تا شوی در عالم تحقیق ب