صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش
سعدی

 1. صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش

  گوی خیری که توانی ببر از میدانش

 2. چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر

  حاصل آنست که دایم نبود دورانش

 3. آن خدایست تعالی ملک الملک قدیم

  که تغییر نکند ملکت جاویدانش

 4. جای گریه ست برین عمر که چون غنچه گل

  پنجروزست بقای دهن خندانش

 5. دهنی شیر به کودک ندهد مادر دهر

  که دگرباره به خون در نبرد دندانش

 6. مقبل امروز کند داروی درد دل ریش

  که پس از مرگ میسر نشود درمانش

 7. هر که دانه نفشاند به زمستان در خاک

  ناامیدی بود از دخل به تابستانش

 8. گر عمارت کنی از بهر نشستن شاید

  ورنه از بهر گذشتن مکن آبادانش

 9. دست در دامن مردان زن و اندیشه مدار

  هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش

 10. معرفت داری و سرمایه بازرگانی

  چه به از دولت باقی بده و بستانش

 11. دولتت باد وگر از روی حقیقت برسی

  دولت آنست که محمود بود پایانش

 12. خوی سعدیست نصیحت چه کند گر نکند

  مشک دارد نتواند که کند پنهانش

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: گوی خیری که توانی ببر از میدانش
حاصل آنست که دایم نبود دورانش
که تغییر نکند ملکت جاویدانش
پنجروزست بقای دهن خندانش
که دگرباره به خون در نبرد دندانش
که پس از مرگ میسر نشود درمانش
ناامیدی بود از دخل به تابستانش
ورنه از بهر گذشتن مکن آبادانش
هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش
چه به از دولت باقی بده و بستانش
دولت آنست که محمود بود پایانش
مشک دارد نتواند که کند پنهانش صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر
آن خدایست تعالی ملک الملک قدیم
جای گریه ست بر
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: گوی خیری که توانی ببر از میدانش
حاصل آنست که دایم نبود دورانش
که تغییر نکند ملکت جاویدانش
پنجروزست بقای دهن خندانش
که دگرباره به خون در نبرد دندانش
که پس از مرگ میسر نشود درمانش
ناامیدی بود از دخل به تابستانش
ورنه از بهر گذشتن مکن آبادانش
هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش
چه به از دولت باقی بده و بستانش
دولت آنست که محمود بود پایانش
مشک دارد نتواند که کند پنهانش صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر
آن خدایست تعالی ملک الملک قدیم
جای گریه ست بر
 • پس زمینه شب متن نوشته: گوی خیری که توانی ببر از میدانش
حاصل آنست که دایم نبود دورانش
که تغییر نکند ملکت جاویدانش
پنجروزست بقای دهن خندانش
که دگرباره به خون در نبرد دندانش
که پس از مرگ میسر نشود درمانش
ناامیدی بود از دخل به تابستانش
ورنه از بهر گذشتن مکن آبادانش
هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش
چه به از دولت باقی بده و بستانش
دولت آنست که محمود بود پایانش
مشک دارد نتواند که کند پنهانش صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر
آن خدایست تعالی ملک الملک قدیم
جای گریه ست برین
 • پس زمینه سفید متن نوشته: گوی خیری که توانی ببر از میدانش
حاصل آنست که دایم نبود دورانش
که تغییر نکند ملکت جاویدانش
پنجروزست بقای دهن خندانش
که دگرباره به خون در نبرد دندانش
که پس از مرگ میسر نشود درمانش
ناامیدی بود از دخل به تابستانش
ورنه از بهر گذشتن مکن آبادانش
هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش
چه به از دولت باقی بده و بستانش
دولت آنست که محمود بود پایانش
مشک دارد نتواند که کند پنهانش صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر
آن خدایست تعالی ملک الملک قدیم
جای گریه ست بر
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر
آن خدایست تعالی ملک الملک قدیم
جای گریه ست برین عمر که چون غنچه گل
دهنی شیر به کودک ندهد مادر دهر
مقبل امروز کند داروی درد دل ریش
هر که دانه نفشاند به زمستان در خاک
گر عمارت کنی از بهر نشستن شاید
دست در دامن مردان زن و اندیشه مدار
معرفت داری و سرمایه بازرگانی
دولتت باد وگر از روی حقیقت برسی
خوی سعدیست نصیحت چه کند گر نکند گوی خیری که توانی ببر از میدانش
حاصل آنست که دایم نبود دورانش
که تغییر نکند ملکت
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر
آن خدایست تعالی ملک الملک قدیم
جای گریه ست برین عمر که چون غنچه گل
دهنی شیر به کودک ندهد مادر دهر
مقبل امروز کند داروی درد دل ریش
هر که دانه نفشاند به زمستان در خاک
گر عمارت کنی از بهر نشستن شاید
دست در دامن مردان زن و اندیشه مدار
معرفت داری و سرمایه بازرگانی
دولتت باد وگر از روی حقیقت برسی
خوی سعدیست نصیحت چه کند گر نکند گوی خیری که توانی ببر از میدانش
حاصل آنست که دایم نبود دورانش
که تغییر نکند ملکت جاویدا
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر
آن خدایست تعالی ملک الملک قدیم
جای گریه ست برین عمر که چون غنچه گل
دهنی شیر به کودک ندهد مادر دهر
مقبل امروز کند داروی درد دل ریش
هر که دانه نفشاند به زمستان در خاک
گر عمارت کنی از بهر نشستن شاید
دست در دامن مردان زن و اندیشه مدار
معرفت داری و سرمایه بازرگانی
دولتت باد وگر از روی حقیقت برسی
خوی سعدیست نصیحت چه کند گر نکند گوی خیری که توانی ببر از میدانش
حاصل آنست که دایم نبود دورانش
که تغییر نکند ملکت جاویدا
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر
آن خدایست تعالی ملک الملک قدیم
جای گریه ست برین عمر که چون غنچه گل
دهنی شیر به کودک ندهد مادر دهر
مقبل امروز کند داروی درد دل ریش
هر که دانه نفشاند به زمستان در خاک
گر عمارت کنی از بهر نشستن شاید
دست در دامن مردان زن و اندیشه مدار
معرفت داری و سرمایه بازرگانی
دولتت باد وگر از روی حقیقت برسی
خوی سعدیست نصیحت چه کند گر نکند گوی خیری که توانی ببر از میدانش
حاصل آنست که دایم نبود دورانش
که تغییر نکند ملکت جاوید