سرو بلند بین که چه رفتار می کند
سعدی

 1. سرو بلند بین که چه رفتار می کند

  وان ماه محتشم که چه گفتار می کند

  به کردار آن سرو بلند بالا نگاه کن! به سخن آن ماه پرشکوه دقت کن!

 2. آن چشم مست بین که به شوخی و دلبری

  قصد هلاک مردم هشیار می کند

  آن چشمان مست را ببین که با عشوه‌گری و دلربایی می‌خواهد مردم هوشیار را به کشتن بدهد!

 3. دیوانه می کند دل صاحب تمیز را

  هر گه که التفات پری وار می کند

  هر گاه که همچون پریان مهربانی می‌کند، دلی را که قدرت فهم و درک و تشخیص دارد، دیوانه می‌کند.

 4. ما روی کرده از همه عالم به روی او

  وان سست عهد روی به دیوار می کند

  ما روی خود را از همه جهان برگردانده‌ایم و به روی او می‌نگریم. ولی آن سست پیمان رویش را به دیوار می‌کند!

 5. عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان

  خفتست او عیب مردم بیدار می کند

  عاقل از غم و غصه عاشقان آگاهی ندارد. او همانند کسی است که در خواب است و از انسان‌های بیدار عیب‌جویی می‌کند.

 6. من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب

  صوفی به عجز خویشتن اقرار می کند

  من در برابر چهره زیبا، تحمل صبر کردن ندارم. صوفی به ناتوانی خود اقرار می‌کند.

 7. بیچاره از مطالعه روی نیکوان

  صد بار توبه کرد و دگربار می کند

  این بیچاره صد بار توبه کرده است که دیگر با دقت به چهره زیبارویان نگاه نکند ولی باز هم نگاه می‌کند.

 8. سعدی نگفتمت که خم زلف شاهدان

  دربند او مشو که گرفتار می کند

  ای سعدی! مگر به تو نگفته بودم گرفتار پیچ و تاب گیسوان زیبارویان نشو که این پیچ و تاب، انسان را دربند و گرفتار می‌کند؟!

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: وان ماه محتشم که چه گفتار می کند
قصد هلاک مردم هشیار می کند
هر گه که التفات پری وار می کند
وان سست عهد روی به دیوار می کند
خفتست او عیب مردم بیدار می کند
صوفی به عجز خویشتن اقرار می کند
صد بار توبه کرد و دگربار می کند
دربند او مشو که گرفتار می کند سرو بلند بین که چه رفتار می کند
آن چشم مست بین که به شوخی و دلبری
دیوانه می کند دل صاحب تمیز را
ما روی کرده از همه عالم به روی او
عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب
بیچاره از مطالعه روی نیکوان
سعدی نگف
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: وان ماه محتشم که چه گفتار می کند
قصد هلاک مردم هشیار می کند
هر گه که التفات پری وار می کند
وان سست عهد روی به دیوار می کند
خفتست او عیب مردم بیدار می کند
صوفی به عجز خویشتن اقرار می کند
صد بار توبه کرد و دگربار می کند
دربند او مشو که گرفتار می کند سرو بلند بین که چه رفتار می کند
آن چشم مست بین که به شوخی و دلبری
دیوانه می کند دل صاحب تمیز را
ما روی کرده از همه عالم به روی او
عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب
بیچاره از مطالعه روی نیکوان
سعدی نگف
 • پس زمینه شب متن نوشته: وان ماه محتشم که چه گفتار می کند
قصد هلاک مردم هشیار می کند
هر گه که التفات پری وار می کند
وان سست عهد روی به دیوار می کند
خفتست او عیب مردم بیدار می کند
صوفی به عجز خویشتن اقرار می کند
صد بار توبه کرد و دگربار می کند
دربند او مشو که گرفتار می کند سرو بلند بین که چه رفتار می کند
آن چشم مست بین که به شوخی و دلبری
دیوانه می کند دل صاحب تمیز را
ما روی کرده از همه عالم به روی او
عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب
بیچاره از مطالعه روی نیکوان
سعدی نگفتم
 • پس زمینه سفید متن نوشته: وان ماه محتشم که چه گفتار می کند
قصد هلاک مردم هشیار می کند
هر گه که التفات پری وار می کند
وان سست عهد روی به دیوار می کند
خفتست او عیب مردم بیدار می کند
صوفی به عجز خویشتن اقرار می کند
صد بار توبه کرد و دگربار می کند
دربند او مشو که گرفتار می کند سرو بلند بین که چه رفتار می کند
آن چشم مست بین که به شوخی و دلبری
دیوانه می کند دل صاحب تمیز را
ما روی کرده از همه عالم به روی او
عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب
بیچاره از مطالعه روی نیکوان
سعدی نگف
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: سرو بلند بین که چه رفتار می کند
آن چشم مست بین که به شوخی و دلبری
دیوانه می کند دل صاحب تمیز را
ما روی کرده از همه عالم به روی او
عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب
بیچاره از مطالعه روی نیکوان
سعدی نگفتمت که خم زلف شاهدان وان ماه محتشم که چه گفتار می کند
قصد هلاک مردم هشیار می کند
هر گه که التفات پری وار می کند
وان سست عهد روی به دیوار می کند
خفتست او عیب مردم بیدار می کند
صوفی به عجز خویشتن اقرار می کند
صد بار توبه کرد و دگربار می کند
در
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: سرو بلند بین که چه رفتار می کند
آن چشم مست بین که به شوخی و دلبری
دیوانه می کند دل صاحب تمیز را
ما روی کرده از همه عالم به روی او
عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب
بیچاره از مطالعه روی نیکوان
سعدی نگفتمت که خم زلف شاهدان وان ماه محتشم که چه گفتار می کند
قصد هلاک مردم هشیار می کند
هر گه که التفات پری وار می کند
وان سست عهد روی به دیوار می کند
خفتست او عیب مردم بیدار می کند
صوفی به عجز خویشتن اقرار می کند
صد بار توبه کرد و دگربار می کند
دربند او
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: سرو بلند بین که چه رفتار می کند
آن چشم مست بین که به شوخی و دلبری
دیوانه می کند دل صاحب تمیز را
ما روی کرده از همه عالم به روی او
عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب
بیچاره از مطالعه روی نیکوان
سعدی نگفتمت که خم زلف شاهدان وان ماه محتشم که چه گفتار می کند
قصد هلاک مردم هشیار می کند
هر گه که التفات پری وار می کند
وان سست عهد روی به دیوار می کند
خفتست او عیب مردم بیدار می کند
صوفی به عجز خویشتن اقرار می کند
صد بار توبه کرد و دگربار می کند
دربند او
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: سرو بلند بین که چه رفتار می کند
آن چشم مست بین که به شوخی و دلبری
دیوانه می کند دل صاحب تمیز را
ما روی کرده از همه عالم به روی او
عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب
بیچاره از مطالعه روی نیکوان
سعدی نگفتمت که خم زلف شاهدان وان ماه محتشم که چه گفتار می کند
قصد هلاک مردم هشیار می کند
هر گه که التفات پری وار می کند
وان سست عهد روی به دیوار می کند
خفتست او عیب مردم بیدار می کند
صوفی به عجز خویشتن اقرار می کند
صد بار توبه کرد و دگربار می کند
دربند او

  • سرو

   سرو
   سرو
   سرو
   درختی است همواره سبز که در سه نوع است: سرو ناز که شاخهایش متمایل است ، سرو آزاد که شاخهایش راست رسته باشد و سرو سهی که دو شاخه راست رسته دارد.
  • محتشم

   محتشم
   بزرگ و توانا
   دارای خدم و حشم بسیار، باشکوه و جلال
  • شوخی

   شوخی
   شوخ
   بی‌ادبی، بی‌حیایی
   گستاخی، بی‌باکی
   چرکی، پلیدی
   عشوه‌گری، ناز و دلربایی
  • پری

   پری
   موجود متوهم صاحب پر که اصلش از آتش است و بچشم نیاید وغالباً نیکوکار است بعکس دیو که بدکار باشد. فرشته ،ضد دیو. قالباً به صورت زنی بسیار زیبا تصور شده است.
  • صوفی

   صوفی
   پشمینه پوش
   پیرو طریقه تصوف
  • مطالعه

   مطالعه
   بررسی، نگاه کردن به چیزی برای اطلاع یافتن از آن