در عشق و مستی و شور حکایت دوازدهم
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/در-عشق-و-مستی-و-شور-حکایت-دوازدهم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3000 تومان)

 1. طبیبی پری چهره در مرو بود

  که در باغ دل قامتش سرو بود

 2. نه از درد دلهای ریشش خبر

  نه از چشم بیمار خویشش خبر

 3. حکایت کند دردمندی غریب

  که خوش بود چندی سرم با طبیب

 4. نمی خواستم تندرستی خویش

  که دیگر نیاید طبیبم به پیش

 5. بسا عقل زورآور چیردست

  که سودای عشقش کند زیردست

 6. چو سودا خرد را بمالید گوش

  نیارد دگر سر برآورد هوش

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3000 تومان)