در آداب صحبت گفتار نود و هشتم
سعدی

  1. موحد چه در پای ریزی زرش

    چه شمشیر هندی نهی بر سرش

    نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم باشد که بیم سر ندارد و امید زر

  2. امید و هراسش نباشد ز کس

    بر اینست بنیاد توحید و بس