در آداب صحبت گفتار نود و ششم
سعدی

  1. فریدون گفت نقاشان چین را

    که پیرامون خرگاهش بدوزند

    اول کسی که علم بر جامه کرد و انگشتری در دست جمشید بود گفتندش چرا همه زینت بچپ دادی و فضیلت راست راست گفت راست را زینت راستی تمامست

  2. بدان را نیک دار ای مرد هشیار

    که نیکان خود بزرگ و نیکروزند