در آداب صحبت گفتار بیست و هفتم
سعدی

 1. روده تنگ بیک نان تهی پر گردد

  نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ

  ده آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری بسر نبرند حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر و حکما گفته اند توانگری به قناعت به از توانگری ببضاعت

 2. پدر چون دور عمرش منقضی گشت

  مراین یک نصیحت کرد و بگذشت

 3. که شهوت آتشست از وی بپرهیز

  بخود بر آتش دوزخ مکن تیز

 4. در آن آتش نداری طاقت سوز

  بصبر آبی برین آتش زن امروز