خسرو من چون به بارگاه (برآید)
سعدی

 1. خسرو من چون به بارگاه برآید

  نعره و فریاد از سپاه برآید

 2. عاشق صادق ز خان و مان بگریزد

  مرد توانگر ز مال و جاه برآید

 3. بر سر کویش نظاره کن که هزاران

  یوسف مصری ز قعر چاه برآید

 4. صبح چنان صادقست در طلب او

  کز هوس روی او پگاه برآید

 5. صومعه داران چو

  از همگان وافضیحتا ه برآید

 6. غمزه او مست و

  هر که برون آید از برآید

 7. گر به مثل دیرتر ز خوا ب بخیزد

  صبح در آن روز چاشتگاه برآید

 8. آینه گر عکس او ز دور ببیند

  از دل سنگش هزار آه برآید

 9. مرده اگر یاد او کند به دل خاک

  بر سر خاکش بسی گیاه برآید

 10. صبر کن ای دل

  کار برآید چو سال و ماه برآید

 11. چون ز سر عشق او کنند گناهی

  بوی عبادت ازان گناه برآید

 12. ای دل سعدی نه

  سجده کن آنجا که