تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری
سعدی

 1. تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری

  که جمال سرو بستان و کمال ماه داری

  تو اگر ادعای زیبایی بکنی، شواهدی برای ادعای خودت داری؛ این شواهد عبارتند از: قد و قامت موزون تو که همچون سرو است و چهره‌ی همچون ماه تو

 2. در کس نمی گشایم که به خاطرم درآید

  تو به اندرون جان آی که جایگاه داری

  دریچه قلبم را به روی هیچ کسی باز نمی‌کنم و کسی را به دلم راه نمی‌دهم. ولی تو به درون جان و دلم بیا که در جان من جای داری.

 3. ملکی مهی ندانم به چه کنیتت بخوانم

  به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری

  فرشته هستی یا ماه؟ نمی‌دانم تو را با چه لقبی صدا بزنم. بگویم به چه چیزی شباهت داری؟

 4. بر کس نمی توانم به شکایت از تو رفتن

  که قبول و قوتت هست و جمال و جاه داری

  نمی‌توانم برای شکایت کردن از تو پیش کس دیگری بروم چرا که مقبولیت و قدرت و زیبایی و مقام داری

 5. گل بوستان رویت چو شقایقست لیکن

  چه کنم به سرخ رویی که دلی سیاه داری

  چهره‌ی تو که همچون گل بوستان است، شبیه شقایق سرخ رنگ است ولی با سرخ روییت چه کار می‌توانم بکنم که درون سینه‌ات دلی سیاه داری (سنگدل هستی)

 6. چه خطای بنده دیدی که خلاف عهد کردی

  مگر آن که ما ضعیفیم و تو دستگاه داری

  چه اشتباهی از من دیدی که پیمانت را شکستی؟ حتما دلیلش این بوده که ما ضعیف هستیم و تو داری دستگاه و قدرت هستی.

 7. نه کمال حسن باشد ترشی و روی شیرین

  همه بد مکن که مردم همه نیکخواه داری

  ترش رویی و تند خویی همراه با زیبا رویی کمال زیبایی نیست. این که همه‌ی مردم خیرخواه تو هستند نباید موجب شود که با همه بدرفتاری کنی

 8. تو جفا کنی و صولت دگران دعای دولت

  چه کنند از این لطافت که تو پادشاه داری

  تو نامهربانی و خشم می‌ورزی و دیگران برای دولت و حشمت تو دعا می‌فرستند؛ چه کار می‌توانند بکنند با این همه نرمی و لطافتی که تو ای پادشاه زیبایی دارا هستی؟

 9. به یکی لطیفه گفتی ببرم هزار دل را

  نه چنان لطیف باشد که دلی نگاه داری

  گفتی با یک سخن نغز و زیبا هزار نفر را دلداده خود می‌کنم. ولی این کار، بهتر از این نیست که دلی را بدست بیاوری.

 10. به خدای اگر چو سعدی برود دلت به راهی

  همه شب چنو نخسبی و نظر به راه داری

  به خدا قسم که اگر همچون سعدی دلت به سویی میل پیدا کند، همانند او هیچ شبی خوابت نمی‌برد و همچنان چشم به راه می‌مانی.

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: که جمال سرو بستان و کمال ماه داری
تو به اندرون جان آی که جایگاه داری
به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری
که قبول و قوتت هست و جمال و جاه داری
چه کنم به سرخ رویی که دلی سیاه داری
مگر آن که ما ضعیفیم و تو دستگاه داری
همه بد مکن که مردم همه نیکخواه داری
چه کنند از این لطافت که تو پادشاه داری
نه چنان لطیف باشد که دلی نگاه داری
همه شب چنو نخسبی و نظر به راه داری تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری
در کس نمی گشایم که به خاطرم درآید
ملکی مهی ندانم به چه کنیتت بخوانم
بر کس نمی توا
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: که جمال سرو بستان و کمال ماه داری
تو به اندرون جان آی که جایگاه داری
به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری
که قبول و قوتت هست و جمال و جاه داری
چه کنم به سرخ رویی که دلی سیاه داری
مگر آن که ما ضعیفیم و تو دستگاه داری
همه بد مکن که مردم همه نیکخواه داری
چه کنند از این لطافت که تو پادشاه داری
نه چنان لطیف باشد که دلی نگاه داری
همه شب چنو نخسبی و نظر به راه داری تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری
در کس نمی گشایم که به خاطرم درآید
ملکی مهی ندانم به چه کنیتت بخوانم
بر کس نمی توا
 • پس زمینه شب متن نوشته: که جمال سرو بستان و کمال ماه داری
تو به اندرون جان آی که جایگاه داری
به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری
که قبول و قوتت هست و جمال و جاه داری
چه کنم به سرخ رویی که دلی سیاه داری
مگر آن که ما ضعیفیم و تو دستگاه داری
همه بد مکن که مردم همه نیکخواه داری
چه کنند از این لطافت که تو پادشاه داری
نه چنان لطیف باشد که دلی نگاه داری
همه شب چنو نخسبی و نظر به راه داری تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری
در کس نمی گشایم که به خاطرم درآید
ملکی مهی ندانم به چه کنیتت بخوانم
بر کس نمی توانم
 • پس زمینه سفید متن نوشته: که جمال سرو بستان و کمال ماه داری
تو به اندرون جان آی که جایگاه داری
به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری
که قبول و قوتت هست و جمال و جاه داری
چه کنم به سرخ رویی که دلی سیاه داری
مگر آن که ما ضعیفیم و تو دستگاه داری
همه بد مکن که مردم همه نیکخواه داری
چه کنند از این لطافت که تو پادشاه داری
نه چنان لطیف باشد که دلی نگاه داری
همه شب چنو نخسبی و نظر به راه داری تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری
در کس نمی گشایم که به خاطرم درآید
ملکی مهی ندانم به چه کنیتت بخوانم
بر کس نمی توا
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری
در کس نمی گشایم که به خاطرم درآید
ملکی مهی ندانم به چه کنیتت بخوانم
بر کس نمی توانم به شکایت از تو رفتن
گل بوستان رویت چو شقایقست لیکن
چه خطای بنده دیدی که خلاف عهد کردی
نه کمال حسن باشد ترشی و روی شیرین
تو جفا کنی و صولت دگران دعای دولت
به یکی لطیفه گفتی ببرم هزار دل را
به خدای اگر چو سعدی برود دلت به راهی که جمال سرو بستان و کمال ماه داری
تو به اندرون جان آی که جایگاه داری
به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری
که قبول و قوتت هست و
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری
در کس نمی گشایم که به خاطرم درآید
ملکی مهی ندانم به چه کنیتت بخوانم
بر کس نمی توانم به شکایت از تو رفتن
گل بوستان رویت چو شقایقست لیکن
چه خطای بنده دیدی که خلاف عهد کردی
نه کمال حسن باشد ترشی و روی شیرین
تو جفا کنی و صولت دگران دعای دولت
به یکی لطیفه گفتی ببرم هزار دل را
به خدای اگر چو سعدی برود دلت به راهی که جمال سرو بستان و کمال ماه داری
تو به اندرون جان آی که جایگاه داری
به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری
که قبول و قوتت هست و جمال و
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری
در کس نمی گشایم که به خاطرم درآید
ملکی مهی ندانم به چه کنیتت بخوانم
بر کس نمی توانم به شکایت از تو رفتن
گل بوستان رویت چو شقایقست لیکن
چه خطای بنده دیدی که خلاف عهد کردی
نه کمال حسن باشد ترشی و روی شیرین
تو جفا کنی و صولت دگران دعای دولت
به یکی لطیفه گفتی ببرم هزار دل را
به خدای اگر چو سعدی برود دلت به راهی که جمال سرو بستان و کمال ماه داری
تو به اندرون جان آی که جایگاه داری
به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری
که قبول و قوتت هست و جمال و
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری
در کس نمی گشایم که به خاطرم درآید
ملکی مهی ندانم به چه کنیتت بخوانم
بر کس نمی توانم به شکایت از تو رفتن
گل بوستان رویت چو شقایقست لیکن
چه خطای بنده دیدی که خلاف عهد کردی
نه کمال حسن باشد ترشی و روی شیرین
تو جفا کنی و صولت دگران دعای دولت
به یکی لطیفه گفتی ببرم هزار دل را
به خدای اگر چو سعدی برود دلت به راهی که جمال سرو بستان و کمال ماه داری
تو به اندرون جان آی که جایگاه داری
به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری
که قبول و قوتت هست و جمال

  • سرو

   سرو
   سرو
   سرو
   درختی است همواره سبز که در سه نوع است: سرو ناز که شاخهایش متمایل است ، سرو آزاد که شاخهایش راست رسته باشد و سرو سهی که دو شاخه راست رسته دارد.
  • صولت

   صولت
   برجستن و حمله کردن
   هیبت
   حمله
   قدرت، نفوذ