بهست آن یا زنخ یا سیب سیمین
سعدی

 1. بهست آن یا زنخ یا سیب سیمین

  لبست آن یا شکر یا جان شیرین

 2. بتی دارم که چین ابروانش

  حکایت می کند بتخانه چین

 3. از آن ساعت که دیدم گوشوارش

  ز چشمانم بیفتادست پروین

 4. هر آن وقتی که دیدارش نبینم

  جهانم تیره باشد بر جهان بین

 5. به خوابی آرزومندم ولیکن

  سر بی دوست چون باشد به بالین

 6. از آب و گل چنین صورت که دیدست

  تعالی خالق الانسان من طین

 7. غرور نیکوان باشد نه چندان

  جفا بر عاشقان باشد نه چندین

 8. من از مهری که دارم برنگردم

  تو را گر خاطر مهرست و گر کین

 9. نگارینا به شمشیرت چه حاجت

  مرا خود می کشد دست نگارین

 10. به دست دوستان برکشته بودن

  ز دنیا رفتنی باشد به تمکین

 11. بکش تا عیب گیرانم نگویند

  نمی آید ملخ در چشم شاهین

 12. نظر کردن به خوبان دین سعدیست

  مباد آن روز کو برگردد از دین

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: لبست آن یا شکر یا جان شیرین
حکایت می کند بتخانه چین
ز چشمانم بیفتادست پروین
جهانم تیره باشد بر جهان بین
سر بی دوست چون باشد به بالین
تعالی خالق الانسان من طین
جفا بر عاشقان باشد نه چندین
تو را گر خاطر مهرست و گر کین
مرا خود می کشد دست نگارین
ز دنیا رفتنی باشد به تمکین
نمی آید ملخ در چشم شاهین
مباد آن روز کو برگردد از دین بهست آن یا زنخ یا سیب سیمین
بتی دارم که چین ابروانش
از آن ساعت که دیدم گوشوارش
هر آن وقتی که دیدارش نبینم
به خوابی آرزومندم ولیکن
از آب و گل چنین صورت
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: لبست آن یا شکر یا جان شیرین
حکایت می کند بتخانه چین
ز چشمانم بیفتادست پروین
جهانم تیره باشد بر جهان بین
سر بی دوست چون باشد به بالین
تعالی خالق الانسان من طین
جفا بر عاشقان باشد نه چندین
تو را گر خاطر مهرست و گر کین
مرا خود می کشد دست نگارین
ز دنیا رفتنی باشد به تمکین
نمی آید ملخ در چشم شاهین
مباد آن روز کو برگردد از دین بهست آن یا زنخ یا سیب سیمین
بتی دارم که چین ابروانش
از آن ساعت که دیدم گوشوارش
هر آن وقتی که دیدارش نبینم
به خوابی آرزومندم ولیکن
از آب و گل چنین صورت
 • پس زمینه شب متن نوشته: لبست آن یا شکر یا جان شیرین
حکایت می کند بتخانه چین
ز چشمانم بیفتادست پروین
جهانم تیره باشد بر جهان بین
سر بی دوست چون باشد به بالین
تعالی خالق الانسان من طین
جفا بر عاشقان باشد نه چندین
تو را گر خاطر مهرست و گر کین
مرا خود می کشد دست نگارین
ز دنیا رفتنی باشد به تمکین
نمی آید ملخ در چشم شاهین
مباد آن روز کو برگردد از دین بهست آن یا زنخ یا سیب سیمین
بتی دارم که چین ابروانش
از آن ساعت که دیدم گوشوارش
هر آن وقتی که دیدارش نبینم
به خوابی آرزومندم ولیکن
از آب و گل چنین صورت که
 • پس زمینه سفید متن نوشته: لبست آن یا شکر یا جان شیرین
حکایت می کند بتخانه چین
ز چشمانم بیفتادست پروین
جهانم تیره باشد بر جهان بین
سر بی دوست چون باشد به بالین
تعالی خالق الانسان من طین
جفا بر عاشقان باشد نه چندین
تو را گر خاطر مهرست و گر کین
مرا خود می کشد دست نگارین
ز دنیا رفتنی باشد به تمکین
نمی آید ملخ در چشم شاهین
مباد آن روز کو برگردد از دین بهست آن یا زنخ یا سیب سیمین
بتی دارم که چین ابروانش
از آن ساعت که دیدم گوشوارش
هر آن وقتی که دیدارش نبینم
به خوابی آرزومندم ولیکن
از آب و گل چنین صورت
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: بهست آن یا زنخ یا سیب سیمین
بتی دارم که چین ابروانش
از آن ساعت که دیدم گوشوارش
هر آن وقتی که دیدارش نبینم
به خوابی آرزومندم ولیکن
از آب و گل چنین صورت که دیدست
غرور نیکوان باشد نه چندان
من از مهری که دارم برنگردم
نگارینا به شمشیرت چه حاجت
به دست دوستان برکشته بودن
بکش تا عیب گیرانم نگویند
نظر کردن به خوبان دین سعدیست لبست آن یا شکر یا جان شیرین
حکایت می کند بتخانه چین
ز چشمانم بیفتادست پروین
جهانم تیره باشد بر جهان بین
سر بی دوست چون باشد به بالین
تعالی خالق الان
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: بهست آن یا زنخ یا سیب سیمین
بتی دارم که چین ابروانش
از آن ساعت که دیدم گوشوارش
هر آن وقتی که دیدارش نبینم
به خوابی آرزومندم ولیکن
از آب و گل چنین صورت که دیدست
غرور نیکوان باشد نه چندان
من از مهری که دارم برنگردم
نگارینا به شمشیرت چه حاجت
به دست دوستان برکشته بودن
بکش تا عیب گیرانم نگویند
نظر کردن به خوبان دین سعدیست لبست آن یا شکر یا جان شیرین
حکایت می کند بتخانه چین
ز چشمانم بیفتادست پروین
جهانم تیره باشد بر جهان بین
سر بی دوست چون باشد به بالین
تعالی خالق الانسان من
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: بهست آن یا زنخ یا سیب سیمین
بتی دارم که چین ابروانش
از آن ساعت که دیدم گوشوارش
هر آن وقتی که دیدارش نبینم
به خوابی آرزومندم ولیکن
از آب و گل چنین صورت که دیدست
غرور نیکوان باشد نه چندان
من از مهری که دارم برنگردم
نگارینا به شمشیرت چه حاجت
به دست دوستان برکشته بودن
بکش تا عیب گیرانم نگویند
نظر کردن به خوبان دین سعدیست لبست آن یا شکر یا جان شیرین
حکایت می کند بتخانه چین
ز چشمانم بیفتادست پروین
جهانم تیره باشد بر جهان بین
سر بی دوست چون باشد به بالین
تعالی خالق الانسان من
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: بهست آن یا زنخ یا سیب سیمین
بتی دارم که چین ابروانش
از آن ساعت که دیدم گوشوارش
هر آن وقتی که دیدارش نبینم
به خوابی آرزومندم ولیکن
از آب و گل چنین صورت که دیدست
غرور نیکوان باشد نه چندان
من از مهری که دارم برنگردم
نگارینا به شمشیرت چه حاجت
به دست دوستان برکشته بودن
بکش تا عیب گیرانم نگویند
نظر کردن به خوبان دین سعدیست لبست آن یا شکر یا جان شیرین
حکایت می کند بتخانه چین
ز چشمانم بیفتادست پروین
جهانم تیره باشد بر جهان بین
سر بی دوست چون باشد به بالین
تعالی خالق الانسان من