برآمد باد صبح و بوی نوروز
سعدی

 1. برآمد باد صبح و بوی نوروز

  به کام دوستان و بخت پیروز

  مطابق میل دوستان و اقبال فیروز، باد صبحگاهی وزیدن گرفت و بوی نوروز به مشام رسید

 2. مبارک بادت این سال و همه سال

  همایون بادت این روز و همه روز

  امسال و سال‌های دیگر بر تو فرخنده باشد. امروز و سایر روزها برایت خجسته باشد.

 3. چو آتش در درخت افکند گلنار

  دگر منقل منه آتش میفروز

  هنگامی که گرمای خورشید موجب روییدن گل‌های سرخ بر درخت شد، دیگر منقل روشن نکن و آتش برپا نکن.

 4. چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست

  حسدگو دشمنان را دیده بردوز

  هنگامی که نرگس، اقبال را از خواب بیدار کرد، از دشمنانی که با حسادت سخن می‌گویند، چشم پوشی کن (که کاری از آنان ساخته نیست)

 5. بهاری خرمست ای گل کجایی

  که بینی بلبلان را ناله و سوز

  ای گل! بهاری خرم فرا رسید است؛ کجایی که ببینی بلبلان چه سوز و آوازی به راه انداخته‌اند

 6. جهان بی ما بسی بودست و باشد

  برادر جز نکونامی میندوز

  دنیا پیش از ما مدت‌ها بوده است و پس از ما هم مدت‌ها خواهد بود؛ ای برادر! هیچ توشه‌ای جز خوش‌نامی پس انداز نکن.

 7. نکویی کن که دولت بینی از بخت

  مبر فرمان بدگوی بدآموز

  خوبی کن تا از بخت، سعادتمندی ببینی. از بدگویی که بدی آموزش می‌دهد، حرف شنوی نداشته باش

 8. منه دل بر سرای عمر سعدی

  که بر گنبد نخواهد ماند این گوز

  ای سعدی! به این خانه‌ی عمر دل نبند چرا که این گردو نمی‌تواند روی این گنبد پابرجا بماند

 9. دریغا عیش اگر مرگش نبودی

  دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز

  حیف! چه خوب می‌شد اگر خوشی پایانی نداشت! حیف! چه خوب می‌شد اگر یوز می‌گذاشت که آهو زنده بماند!

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: به کام دوستان و بخت پیروز
همایون بادت این روز و همه روز
دگر منقل منه آتش میفروز
حسدگو دشمنان را دیده بردوز
که بینی بلبلان را ناله و سوز
برادر جز نکونامی میندوز
مبر فرمان بدگوی بدآموز
که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز برآمد باد صبح و بوی نوروز
مبارک بادت این سال و همه سال
چو آتش در درخت افکند گلنار
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
بهاری خرمست ای گل کجایی
جهان بی ما بسی بودست و باشد
نکویی کن که دولت بینی از بخت
منه دل بر سرای عمر سعدی
دریغا عیش اگر مرگ
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: به کام دوستان و بخت پیروز
همایون بادت این روز و همه روز
دگر منقل منه آتش میفروز
حسدگو دشمنان را دیده بردوز
که بینی بلبلان را ناله و سوز
برادر جز نکونامی میندوز
مبر فرمان بدگوی بدآموز
که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز برآمد باد صبح و بوی نوروز
مبارک بادت این سال و همه سال
چو آتش در درخت افکند گلنار
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
بهاری خرمست ای گل کجایی
جهان بی ما بسی بودست و باشد
نکویی کن که دولت بینی از بخت
منه دل بر سرای عمر سعدی
دریغا عیش اگر مرگ
 • پس زمینه شب متن نوشته: به کام دوستان و بخت پیروز
همایون بادت این روز و همه روز
دگر منقل منه آتش میفروز
حسدگو دشمنان را دیده بردوز
که بینی بلبلان را ناله و سوز
برادر جز نکونامی میندوز
مبر فرمان بدگوی بدآموز
که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز برآمد باد صبح و بوی نوروز
مبارک بادت این سال و همه سال
چو آتش در درخت افکند گلنار
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
بهاری خرمست ای گل کجایی
جهان بی ما بسی بودست و باشد
نکویی کن که دولت بینی از بخت
منه دل بر سرای عمر سعدی
دریغا عیش اگر مرگش
 • پس زمینه سفید متن نوشته: به کام دوستان و بخت پیروز
همایون بادت این روز و همه روز
دگر منقل منه آتش میفروز
حسدگو دشمنان را دیده بردوز
که بینی بلبلان را ناله و سوز
برادر جز نکونامی میندوز
مبر فرمان بدگوی بدآموز
که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز برآمد باد صبح و بوی نوروز
مبارک بادت این سال و همه سال
چو آتش در درخت افکند گلنار
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
بهاری خرمست ای گل کجایی
جهان بی ما بسی بودست و باشد
نکویی کن که دولت بینی از بخت
منه دل بر سرای عمر سعدی
دریغا عیش اگر مرگ
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: برآمد باد صبح و بوی نوروز
مبارک بادت این سال و همه سال
چو آتش در درخت افکند گلنار
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
بهاری خرمست ای گل کجایی
جهان بی ما بسی بودست و باشد
نکویی کن که دولت بینی از بخت
منه دل بر سرای عمر سعدی
دریغا عیش اگر مرگش نبودی به کام دوستان و بخت پیروز
همایون بادت این روز و همه روز
دگر منقل منه آتش میفروز
حسدگو دشمنان را دیده بردوز
که بینی بلبلان را ناله و سوز
برادر جز نکونامی میندوز
مبر فرمان بدگوی بدآموز
که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
دریغ آهو ا
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: برآمد باد صبح و بوی نوروز
مبارک بادت این سال و همه سال
چو آتش در درخت افکند گلنار
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
بهاری خرمست ای گل کجایی
جهان بی ما بسی بودست و باشد
نکویی کن که دولت بینی از بخت
منه دل بر سرای عمر سعدی
دریغا عیش اگر مرگش نبودی به کام دوستان و بخت پیروز
همایون بادت این روز و همه روز
دگر منقل منه آتش میفروز
حسدگو دشمنان را دیده بردوز
که بینی بلبلان را ناله و سوز
برادر جز نکونامی میندوز
مبر فرمان بدگوی بدآموز
که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
دریغ آهو اگر بگذا
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: برآمد باد صبح و بوی نوروز
مبارک بادت این سال و همه سال
چو آتش در درخت افکند گلنار
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
بهاری خرمست ای گل کجایی
جهان بی ما بسی بودست و باشد
نکویی کن که دولت بینی از بخت
منه دل بر سرای عمر سعدی
دریغا عیش اگر مرگش نبودی به کام دوستان و بخت پیروز
همایون بادت این روز و همه روز
دگر منقل منه آتش میفروز
حسدگو دشمنان را دیده بردوز
که بینی بلبلان را ناله و سوز
برادر جز نکونامی میندوز
مبر فرمان بدگوی بدآموز
که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
دریغ آهو اگر بگذا
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: برآمد باد صبح و بوی نوروز
مبارک بادت این سال و همه سال
چو آتش در درخت افکند گلنار
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
بهاری خرمست ای گل کجایی
جهان بی ما بسی بودست و باشد
نکویی کن که دولت بینی از بخت
منه دل بر سرای عمر سعدی
دریغا عیش اگر مرگش نبودی به کام دوستان و بخت پیروز
همایون بادت این روز و همه روز
دگر منقل منه آتش میفروز
حسدگو دشمنان را دیده بردوز
که بینی بلبلان را ناله و سوز
برادر جز نکونامی میندوز
مبر فرمان بدگوی بدآموز
که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
دریغ آهو اگر بگذ

  • کام

   کام
   خواهش . آرزو. مطلوب . خواست
   تنعم . خوشی . ناز ونعمت . برخورداری
   لذت، عیش، تمتع، بهره‌مندی
  • نوروز

   نوروز
   روز نو، روز تازه. روز اول فروردین که رسیدن آفتاب به برج حمل است و ابتداء بهار است.
  • همایون

   همایون
   خجسته، فرخنده، مبارک
   نام یکی از آهنگ‌های موسیقی ایرانی
  • گلنار

   گلنار
   گل انار
   شکوفه و گل انار
   هر گل سرخ صدبرگ
  • نرگس

   نرگس
   نرگس
   نام گلی است خوشبو که ته و ساقه اش مانند پیاز است و بر سر گلی می آورد زرد یا بنفش
   کنایه از چشم معشوق
  • دیده بردوز

   چشم دوختن
   دیده دوختن
   دیده بردوختن
   چشم بردوختن
   چشم بستن، چشم پوشی کردن
  • گل

   گل
   گل
   هرجا که گل به صورت مجزا به کار برده شود،(نام خاص آن ذکر نشود) منظور گل سرخ است.
  • بلبلان

   عندلیب
   هزاردستان
   بلبل
   مرغ چمن
   مرغ سحر
   هزار
   بلبل
   پرنده ایست جزو راسته ٔ گنجشکان متعلق به دسته ٔ دندانی نوکان که قدش تقریباً به اندازه ٔ گنجشک است و رنگش در پشت خاکستری متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد است . نوکش ظریف و تیز است . این پرنده حشره خوار است و آوازی دلکش دارد
  • دولت

   دولت
   حکومت ، سلطنت ، هیئت وزیران
   سعادت ، طالع
   جاه ، مکنت
   مدد، کمک
  • یوز

   یوز
   یوز
   جانوری شکاری کوچک تر از پلنگ که آن را برای شکار تربیت کرده و به کمک آن، آهو و حیواناتی نظیر آن را شکار می‌کرده‌اند. این جانور به دلیل جستجوی شکار، به این اسم نامیده شده است.