باد بهاری وزید، از طرف مرغزار
سعدی

 1. باد بهاری وزید از طرف مرغزار

  باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار

  باد بهاری از جانب سبزه‌زار وزید. یک بار دیگر، نغمه غمگین مرغان گریان در جهان پیچید.

 2. سرو شد افراخته کار چمن ساخته

  نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار

  سرو قامت خود را بلند کرد. کار چمن چاره شد. قمری در سر بید و چنار در حال فریاد کشیدن است.

 3. گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست

  سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار

  گل در چمن‌زار رویید؛ مگر ماه است یا خورشید؟ سرو در کنار جوی آب، در حال رقصیدن است.

 4. شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد

  بید مگر فارغست از ستم نابکار

  وقتی شاخه درخت دارای میوه باشد، به ناچار سنگ به پایش می‌خورد (مردم برای انداختن میوه، به درخت سنگ پرتاب می‌کنند). آیا بید از ستم مردم نابکار آسوده است؟

 5. شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین

  سوسن رعنا گزین زرد شقایق ببار

  ناز و کرشمه نرگس را ببین. در کنار بنفشه بنشین. سوسن که رنگ‌های دلکش و زیبا را انتخاب می‌کند، گل‌هایی به رنگ شقایق زرد به بار آورده است.

 6. خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع

  ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار

  بلند شو و وزش باد بهاری و آواز موزون پرنده و بوی خوب لاله‌زار را غنیمت بدان

 7. هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند

  بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار

  همه گل‌ها و برگ‌ها، یاد خدا را زنده می‌دارند. بلبل و قمری چه چیزی را خواندند؟ آنها یاد خداوند را سرودند.

 8. برگ درختان سبز پیش خداوند هوش

  هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

  در نظر کسی که هوشیار است، هر برگی از برگ درختان سبز، کتابی است که از آن می‌توان به شناخت پروردگار رسید.

 9. وقت بهارست خیز تا به تماشا رویم

  تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار

  هنگام بهاران است. برخیز تا به گشت و سیاحت برویم. نمی‌توان به روزگار تکیه کرد و به آن امیدوار بود که بار دیگر بهاری را برای ما بفرستد.

 10. بلبل دستان بخوان مرغ خوش الحان بدان

  طوطی شکرفشان نقل به مجلس بیار

  ای بلبل! بخوان! ای مرغ خوش آواز! آگاه باش! ای طوطی شیرین سخن، برای مجلس ما نقل بیاور.

 11. بر طرف کوه و دشت روز طوافست و گشت

  وقت بهاران گذشت گفته سعدی سعدی بیار

  امروز روز گردش و گشت و گذار در اطراف کوه و دشت است. موسم بهار سپری شد، سخن سعدی را پیش بیاور

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار
نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار
سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار
بید مگر فارغست از ستم نابکار
سوسن رعنا گزین زرد شقایق ببار
ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار
بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار
هر ورقی دفتریست معرفت کردگار
تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار
طوطی شکرفشان نقل به مجلس بیار
وقت بهاران گذشت گفته سعدی سعدی بیار باد بهاری وزید از طرف مرغزار
سرو شد افراخته کار چمن ساخته
گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست
شاخ که با میوه هاست سنگ به
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار
نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار
سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار
بید مگر فارغست از ستم نابکار
سوسن رعنا گزین زرد شقایق ببار
ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار
بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار
هر ورقی دفتریست معرفت کردگار
تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار
طوطی شکرفشان نقل به مجلس بیار
وقت بهاران گذشت گفته سعدی سعدی بیار باد بهاری وزید از طرف مرغزار
سرو شد افراخته کار چمن ساخته
گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست
شاخ که با میوه هاست سنگ به
 • پس زمینه شب متن نوشته: باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار
نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار
سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار
بید مگر فارغست از ستم نابکار
سوسن رعنا گزین زرد شقایق ببار
ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار
بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار
هر ورقی دفتریست معرفت کردگار
تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار
طوطی شکرفشان نقل به مجلس بیار
وقت بهاران گذشت گفته سعدی سعدی بیار باد بهاری وزید از طرف مرغزار
سرو شد افراخته کار چمن ساخته
گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست
شاخ که با میوه هاست سنگ به پا
 • پس زمینه سفید متن نوشته: باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار
نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار
سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار
بید مگر فارغست از ستم نابکار
سوسن رعنا گزین زرد شقایق ببار
ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار
بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار
هر ورقی دفتریست معرفت کردگار
تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار
طوطی شکرفشان نقل به مجلس بیار
وقت بهاران گذشت گفته سعدی سعدی بیار باد بهاری وزید از طرف مرغزار
سرو شد افراخته کار چمن ساخته
گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست
شاخ که با میوه هاست سنگ به
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: باد بهاری وزید از طرف مرغزار
سرو شد افراخته کار چمن ساخته
گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست
شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد
شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع
هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند
برگ درختان سبز پیش خداوند هوش
وقت بهارست خیز تا به تماشا رویم
بلبل دستان بخوان مرغ خوش الحان بدان
بر طرف کوه و دشت روز طوافست و گشت باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار
نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار
سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار
بید مگر ف
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: باد بهاری وزید از طرف مرغزار
سرو شد افراخته کار چمن ساخته
گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست
شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد
شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع
هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند
برگ درختان سبز پیش خداوند هوش
وقت بهارست خیز تا به تماشا رویم
بلبل دستان بخوان مرغ خوش الحان بدان
بر طرف کوه و دشت روز طوافست و گشت باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار
نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار
سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار
بید مگر فارغست ا
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: باد بهاری وزید از طرف مرغزار
سرو شد افراخته کار چمن ساخته
گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست
شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد
شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع
هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند
برگ درختان سبز پیش خداوند هوش
وقت بهارست خیز تا به تماشا رویم
بلبل دستان بخوان مرغ خوش الحان بدان
بر طرف کوه و دشت روز طوافست و گشت باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار
نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار
سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار
بید مگر فارغست ا
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: باد بهاری وزید از طرف مرغزار
سرو شد افراخته کار چمن ساخته
گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست
شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد
شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع
هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند
برگ درختان سبز پیش خداوند هوش
وقت بهارست خیز تا به تماشا رویم
بلبل دستان بخوان مرغ خوش الحان بدان
بر طرف کوه و دشت روز طوافست و گشت باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار
نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار
سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار
بید مگر فارغست

  • سرو

   سرو
   سرو
   سرو
   درختی است همواره سبز که در سه نوع است: سرو ناز که شاخهایش متمایل است ، سرو آزاد که شاخهایش راست رسته باشد و سرو سهی که دو شاخه راست رسته دارد.
  • افراخته

   افراختن
   افراشتن، برآوردن، بلند کردن
  • فاخته-قمری

   فاخته
   کوکو
   قمری
   فاخته
   پرنده ای است خاکی رنگ شبیه کبوتر و کمی کوچک تر از آن که طوقی به دور گردن دارد و صدایش نرم و غم‌انگیز است. ای پرنده به بی‌عاطفگی معروف است
  • برست

   رستن
   نجات یافتن و آزاد شدن
  • نرگس

   نرگس
   نرگس
   نام گلی است خوشبو که ته و ساقه اش مانند پیاز است و بر سر گلی می آورد زرد یا بنفش
   کنایه از چشم معشوق
  • سوسن

   سوسن
   سوسن
   گلی است معروف و آن چهار قسم می باشد: یکی سفید و آنرا سوسن آزاد میگویند، ده زبان دارد و دیگری کبود و آنرا سوسن ازرق می خوانند و دیگری زرد و آنرا سوسن ختایی می نامند و چهارم الوان میشود و آن زرد، سفید و کبود میباشد و آنرا سوسن آسمانی گویند
  • شیوه

   شیوه
   طرز، راه و روش
   خوی ، عادت
   ناز، کرشمه
   مکر
  • بنفشه

   بنفشه
   بنفشه
   گیاهی است کوتاه با ساقه های باریک و برگ های متناوب ، دارای پنج گلبرگ می باشد، گل هایش کوچک و به رنگ بنفش و زرد و سفید. این گل در بهار پیش از سایر گل ها می روید و بسیار خوشبو است .
  • رعنا

   رعنا
   خوشنما و نازنین و لطیف و ظریف و دلربا و دلکش و زیبا
   موزون
   زن دراز احمق
   دو رنگ
  • لاله

   لاله
   لاله واژگون
   لاله
   گلی عمدتا قرمز رنگ به شکل جام، با لکه‌های سیاه در میان آن. نام گل لاله از کلمه لال یا همان کلمه لعل از زبان سانسکریت به معنی «قرمز» گرفته شده‌است.
  • بلبل

   عندلیب
   هزاردستان
   بلبل
   مرغ چمن
   مرغ سحر
   هزار
   بلبل
   پرنده ایست جزو راسته ٔ گنجشکان متعلق به دسته ٔ دندانی نوکان که قدش تقریباً به اندازه ٔ گنجشک است و رنگش در پشت خاکستری متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد است . نوکش ظریف و تیز است . این پرنده حشره خوار است و آوازی دلکش دارد
  • نقل

   نقل
   مزه شراب، آنچه برای تغییر ذائقه، بعد از شراب یا همراه با شراب می‌خورند
   حرکت، تغییر مکان
  • طوطی

   طوطی
   طوطی
   پرنده ای است عموما سبزرنگ که می‌تواند آوای آدمی را تقلید کند
  • الحان

   الحان
   جمع لحن، آوازها، نغمه‌های دل‌انگیز
  • شکرفشان

   شکر افشاندن
   شکر پاشیدن
   شیرین سخنی کردن
   سرود خوش خواندن، نغمه‌های دل‌انگیز نواختن