ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت
سعدی

 1. ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت

  زیبا نتواند دید الا نظر پاکت

 2. گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم

  باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت

 3. دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد

  هم در تو گریزندم دست من و فتراکت

 4. ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت

  وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت

 5. گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت

  بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت

 6. مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند

  گر پرتو روی افتد بر طارم افلاکت

 7. گر جمله ببخشایی فضلست بر اصحابت

  ور جمله بسوزانی حکمست بر املاکت

 8. خون همه کس ریزی از کس نبود بیمت

  جرم همه کس بخشی از کس نبود باکت

 9. چندان که جفا خواهی می کن که نمی گردد

  غم گرد دل سعدی با یاد طربناکت

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: زیبا نتواند دید الا نظر پاکت
باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت
هم در تو گریزندم دست من و فتراکت
وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت
بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت
گر پرتو روی افتد بر طارم افلاکت
ور جمله بسوزانی حکمست بر املاکت
جرم همه کس بخشی از کس نبود باکت
غم گرد دل سعدی با یاد طربناکت ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت
گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم
دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد
ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت
گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت
مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: زیبا نتواند دید الا نظر پاکت
باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت
هم در تو گریزندم دست من و فتراکت
وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت
بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت
گر پرتو روی افتد بر طارم افلاکت
ور جمله بسوزانی حکمست بر املاکت
جرم همه کس بخشی از کس نبود باکت
غم گرد دل سعدی با یاد طربناکت ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت
گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم
دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد
ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت
گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت
مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند
 • پس زمینه شب متن نوشته: زیبا نتواند دید الا نظر پاکت
باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت
هم در تو گریزندم دست من و فتراکت
وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت
بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت
گر پرتو روی افتد بر طارم افلاکت
ور جمله بسوزانی حکمست بر املاکت
جرم همه کس بخشی از کس نبود باکت
غم گرد دل سعدی با یاد طربناکت ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت
گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم
دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد
ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت
گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت
مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند
گ
 • پس زمینه سفید متن نوشته: زیبا نتواند دید الا نظر پاکت
باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت
هم در تو گریزندم دست من و فتراکت
وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت
بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت
گر پرتو روی افتد بر طارم افلاکت
ور جمله بسوزانی حکمست بر املاکت
جرم همه کس بخشی از کس نبود باکت
غم گرد دل سعدی با یاد طربناکت ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت
گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم
دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد
ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت
گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت
مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت
گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم
دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد
ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت
گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت
مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند
گر جمله ببخشایی فضلست بر اصحابت
خون همه کس ریزی از کس نبود بیمت
چندان که جفا خواهی می کن که نمی گردد زیبا نتواند دید الا نظر پاکت
باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت
هم در تو گریزندم دست من و فتراکت
وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت
بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت
گر پرتو روی افتد
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت
گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم
دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد
ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت
گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت
مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند
گر جمله ببخشایی فضلست بر اصحابت
خون همه کس ریزی از کس نبود بیمت
چندان که جفا خواهی می کن که نمی گردد زیبا نتواند دید الا نظر پاکت
باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت
هم در تو گریزندم دست من و فتراکت
وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت
بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت
گر پرتو روی افتد بر طارم
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت
گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم
دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد
ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت
گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت
مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند
گر جمله ببخشایی فضلست بر اصحابت
خون همه کس ریزی از کس نبود بیمت
چندان که جفا خواهی می کن که نمی گردد زیبا نتواند دید الا نظر پاکت
باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت
هم در تو گریزندم دست من و فتراکت
وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت
بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت
گر پرتو روی افتد بر طارم
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت
گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم
دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد
ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت
گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت
مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند
گر جمله ببخشایی فضلست بر اصحابت
خون همه کس ریزی از کس نبود بیمت
چندان که جفا خواهی می کن که نمی گردد زیبا نتواند دید الا نظر پاکت
باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت
هم در تو گریزندم دست من و فتراکت
وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت
بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت
گر پرتو روی افتد بر طار