ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی
سعدی

 1. ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی

  بی فایده ام پیش تو چون بیهده گویی

 2. ای تیر غم عشق تو هر جا که رسیده

  افتاده به زخمش چو کمان پشت دوتویی

 3. هم طرفه ندارم اگرم بازنوازی

  زیرا که عجب نیست نکویی ز نکویی

 4. سعدی غمش از دست مده گر ندهد دست

  کی دست دهد در همه آفاق چنویی

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: بی فایده ام پیش تو چون بیهده گویی
افتاده به زخمش چو کمان پشت دوتویی
زیرا که عجب نیست نکویی ز نکویی
کی دست دهد در همه آفاق چنویی ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی
ای تیر غم عشق تو هر جا که رسیده
هم طرفه ندارم اگرم بازنوازی
سعدی غمش از دست مده گر ندهد دست
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: بی فایده ام پیش تو چون بیهده گویی
افتاده به زخمش چو کمان پشت دوتویی
زیرا که عجب نیست نکویی ز نکویی
کی دست دهد در همه آفاق چنویی ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی
ای تیر غم عشق تو هر جا که رسیده
هم طرفه ندارم اگرم بازنوازی
سعدی غمش از دست مده گر ندهد دست
 • پس زمینه شب متن نوشته: بی فایده ام پیش تو چون بیهده گویی
افتاده به زخمش چو کمان پشت دوتویی
زیرا که عجب نیست نکویی ز نکویی
کی دست دهد در همه آفاق چنویی ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی
ای تیر غم عشق تو هر جا که رسیده
هم طرفه ندارم اگرم بازنوازی
سعدی غمش از دست مده گر ندهد دست
 • پس زمینه سفید متن نوشته: بی فایده ام پیش تو چون بیهده گویی
افتاده به زخمش چو کمان پشت دوتویی
زیرا که عجب نیست نکویی ز نکویی
کی دست دهد در همه آفاق چنویی ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی
ای تیر غم عشق تو هر جا که رسیده
هم طرفه ندارم اگرم بازنوازی
سعدی غمش از دست مده گر ندهد دست
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی
ای تیر غم عشق تو هر جا که رسیده
هم طرفه ندارم اگرم بازنوازی
سعدی غمش از دست مده گر ندهد دست بی فایده ام پیش تو چون بیهده گویی
افتاده به زخمش چو کمان پشت دوتویی
زیرا که عجب نیست نکویی ز نکویی
کی دست دهد در همه آفاق چنویی
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی
ای تیر غم عشق تو هر جا که رسیده
هم طرفه ندارم اگرم بازنوازی
سعدی غمش از دست مده گر ندهد دست بی فایده ام پیش تو چون بیهده گویی
افتاده به زخمش چو کمان پشت دوتویی
زیرا که عجب نیست نکویی ز نکویی
کی دست دهد در همه آفاق چنویی
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی
ای تیر غم عشق تو هر جا که رسیده
هم طرفه ندارم اگرم بازنوازی
سعدی غمش از دست مده گر ندهد دست بی فایده ام پیش تو چون بیهده گویی
افتاده به زخمش چو کمان پشت دوتویی
زیرا که عجب نیست نکویی ز نکویی
کی دست دهد در همه آفاق چنویی
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی
ای تیر غم عشق تو هر جا که رسیده
هم طرفه ندارم اگرم بازنوازی
سعدی غمش از دست مده گر ندهد دست بی فایده ام پیش تو چون بیهده گویی
افتاده به زخمش چو کمان پشت دوتویی
زیرا که عجب نیست نکویی ز نکویی
کی دست دهد در همه آفاق چنویی