آخر نگهی به سوی ما کن
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/آخر-نگهی-به-سوی-ما-کن

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)

 1. آخر نگهی به سوی ما کن

  دردی به ارادتی دوا کن

 2. بسیار خلاف عهد کردی

  آخر به غلط یکی وفا کن

 3. ما را تو به خاطری همه روز

  یک روز تو نیز یاد ما کن

 4. این قاعده خلاف بگذار

  وین خوی معاندت رها کن

 5. برخیز و در سرای دربند

  بنشین و قبای بسته وا کن

 6. آن را که هلاک می پسندی

  روزی دو به خدمت آشنا کن

 7. چون انس گرفت و مهر پیوست

  بازش به فراق مبتلا کن

 8. سعدی چو حریف ناگزیرست

  تن درده و چشم در قضا کن

 9. شمشیر که می زند سپر باش

  دشنام که می دهد دعا کن

 10. زیبا نبود شکایت از دوست

  زیبا همه روز گو جفا کن

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)