شعرفارسی

خون دل
پروین

خون دل

 1. مرغی بباغ رفت و یکی میوه کند و خورد

  ناگه ز دست چرخ بپایش رسید سنگ

 2. خونین به لانه آمد و سر زیر پر کشید

  غلتید چون کبوتر با باز کرده جنگ

 3. بگریست مرغ خرد که برخیز و سرخ کن

  مانند بال خویش مرا نیز بال و چنگ

 4. نالید و گفت خون دلست این نه رنگ و زیب

  صیاد روزگار بمن عرصه کرد تنگ

 5. آخر تو هم ز لانه پی دانه بر پری

  از خون پر تو نیز بدینسان کنند رنگ

 6. در سبزه گر روی کندت دست جور پر

  بر بام گر شوی کندت سنگ فتنه لنگ

 7. آهسته میوه ای بکن از شاخی و برو

  در باغ و مرغزار مکن هیچگه درنگ

 8. میدان سعی و کار شمار است بعد ازین

  ما رفتگان نبوت خود تاختیم خنگ

دانلود متن شعر زیبای پروین

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 1. عکس نوشته شعر خون دل از پروین با پس زمینه کاهی مناسب پروفایل
 2. عکس نوشته شعر خون دل از پروین با پس زمینه قرمز مناسب پروفایل
 3. عکس نوشته شعر خون دل از پروین با پس زمینه شب مناسب پروفایل
 4. عکس نوشته شعر خون دل از پروین با پس زمینه سفید مناسب پروفایل
 5. عکس نوشته شعر خون دل از پروین با پس زمینه غروب مناسب پروفایل
 6. عکس نوشته شعر خون دل از پروین با پس زمینه بنفش مناسب پروفایل
 7. عکس نوشته شعر خون دل از پروین با پس زمینه سیاه مناسب پروفایل
 8. عکس نوشته شعر خون دل از پروین با پس زمینه طبیعت مناسب پروفایل

  کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم