شعرفارسی

کاروان چمن
پروین

کاروان چمن

 1. گفت با صید قفس مرغ چمن

  که گل و میوه خوش و تازه رس است

 2. بگشای این قفس و بیرون آی

  که نه در باغ و نه در سبزه کس است

 3. گفت با شبرو گیتی چکنم

  که سحر دزد و شبانگه عسس است

 4. ای بسا گوشه که میدان بلاست

  ای بسا دام که در پیش و پس است

 5. در گلستان جهان یک گل نیست

  هر کجا مینگرم خار و خس است

 6. همچو من غافل و سرمست مپر

  قفس آخر نه همین یک قفس است

 7. چرخ پست است بلندش مشمار

  اینکه دیدیش چو عنقا مگس است

 8. کاروان است گل و لاله بباغ

  سبزه اش اسب و صبایش جرس است

 9. ز گرفتاری من عبرت گیر

  که سرانجام هوی و هوس است

 10. حاصل هستی بیهوده ما

  آه سردی است که نامش نفس است

 11. چشم دید این همه و گوش شنید

  آنچه دیدیم و شنیدیم بس است