سرو عقل گر خدمت جان کنند
پروین
https://www.sherfarsi.ir/parvin/سرو-عقل-خدمت-جان-کنند

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (8500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (8500 تومان)

 1. سرو عقل گر خدمت جان کنند

  بسی کار دشوار کآسان کنند

 2. بکاهند گر دیده و دل ز آز

  بسا نرخها را که ارزان کنند

 3. چو اوضاع گیتی خیال است و خواب

  چرا خاطرت را پریشان کنند

 4. دل و دیده دریای ملک تنند

  رها کن که یک چند طوفان کنند

 5. به داروغه و شحنه جان بگوی

  که دزد هوی را بزندان کنند

 6. نکردی نگهبانی خویش چند

  به گنج وجودت نگهبان کنند

 7. چنان کن که جان را بود جامه ای

  چو از جامه جسم تو عریان کنند

 8. به تن پرور و کاهل ار بگروی

  ترا نیز چون خود تن آسان کنند

 9. فروغی گرت هست ظلمت شود

  کمالی گرت هست نقصان کنند

 10. هزار آزمایش بود پیش از آن

  که بیرونت از این دبستان کنند

 11. گرت فضل بوده است رتبت دهند

  ورت جرم بوده است تاوان کنند

 12. گرت گله گرگ است و گر گوسفند

  ترا بر همان گله چوپان کنند

 13. چو آتش برافروزی از بهر خلق

  همان آتشت را بدامان کنند

 14. اگر گوهری یا که سنگ سیاه

  بدانند چون ره بدین کان کنند

 15. به معمار عقل و خرد تیشه ده

  که تا خانه جهل ویران کنند

 16. برآنند خودبینی و جهل و عجب

  که عیب تو را از تو پنهان کنند

 17. بزرگان نلغزند در هیچ راه

  کاز آغاز تدبیر پایان کنند

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (8500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (8500 تومان)
 سرو عقل گر خدمت جان کنند