عزم کجا کرده ای باز که برخاستی
عبیدزاکانی
https://www.sherfarsi.ir/obeyd/عزم-کجا-کرده-ای-باز-که-برخاستی

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (2500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (2500 تومان)

 1. عزم کجا کرده ای باز که برخاستی

  موی به شانه زدی زلف بیاراستی

 2. ماه چو روی تو دید گفت زهی نیکوی

  سرو که قد تو دید گفت زهی راستی

 3. آتش غوغای عشق چون بنشستی نشست

  فتنه آخر زمان خاست چو برخاستی

 4. دوش در آن سرخوشی هوش ز ما میر بود

  کاسه که میداشتی عذر که میخواستی

 5. پیش عبید آمدی مرده دلش زنده شد

  باز چو بیرون شدی جان و تنش کاستی

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (2500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (2500 تومان)